fbpx

Od roku 1998 nasza uczelnia wspiera mobilność akademicką. Początkowo wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie pracownicy uczelni mogą realizować mobilności w ramach programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+ jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), nadawana przez Komisję Europejską.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i  aktywności obywatelskiej.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

Priorytety programu to:

 • włączenie i różnorodność,
 • transformacja cyfrowa,
 • środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Dowiedz się więcej o programie pod adresem www.erasmusplus.org.pl

TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Projekty mobilności pracowników mają wspierać pracowników dydaktycznych i administracyjnych instytucji szkolnictwa wyższego, aby mogli oni wziąć udział w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą, a także pracowników przedsiębiorstw, którzy uczą i szkolą studentów lub pracowników w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania te mogą obejmować zarówno okresy nauczania, jak i szkolenia.

Celem projektów jest umożliwienie wszystkim pracownikom, w tym pracownikom przedsiębiorstw, nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:

 • dzielili się swoją wiedzą fachową;
 • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
 • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania, jak również umiejętności cyfrowe;
 • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
 • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.

Ponadto celem projektów jest wspieranie opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania, a także innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania, w tym współpracy online, uczenia się opartego na badaniach naukowych i podejścia opartego na wyzwaniach, aby sprostać wyzwaniom społecznym.

 

JESTEŚ PRACOWNIKIEM  WANS? WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Pracownicy uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej (nie może to być wyjazd np. w celu uczestnictwa w konferencji). W szczególności zalecane jest podnoszenie kompetencji cyfrowych czy też zdobywanie nowych innowacyjnych umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania – Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills.

Pracownicy mogą wyjeżdżać do instytucji partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy dwustronne na realizację danego działania. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji minimum 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień lub krótszy okres). Dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. W przypadku mobilności dotyczącej państw trzecich okres mobilności to minimum 5 dni. Minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno następujące po sobie.

W ramach mobilności pracowników możliwa jest też realizacja przyjazdów pracowników przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w programie (organizacja w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem) do uczelni w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów.

NA JAKIE UCZELNIE MOŻNA WYJECHAĆ?

Zapoznaj się z naszą listą uczelni partnerskich – na tej stronie

ILE WYNOSI STYPENDIUM?

Wysokość stawek grantu na jeden dzień według grup krajów określają zasady Programu Erasmus+ w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

Rekrutacja i kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z określonymi zarządzeniem Rektora – zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy Erasmus+. Kwalifikacji wstępnej kandydata na wyjazd dokonuje jego przełożony, biorąc pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne pracownika. Zatwierdzenia kandydatury danego pracownika na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są skompletowanie trzech  dokumentów:

 • podanie o zgodę na wyjazd składane do przełożonego – edytowalny plik do samodzielnego przeredagowania znajdziesz tutaj – na dokumencie wymagana jest wyrażenie zgody przez przełożonego, jego pieczęć i podpis oraz data
 • akceptacja programu wyjazdu przez przełożonego – edytowalny plik do przeredagowania znajdziesz tutaj – na dokumencie wymagana jest akceptacja przez przełożonego, jego pieczęć i podpis oraz data
 • wypełniony dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching (w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej) – edytowalny plik do przeredagowania znajdziesz tutaj – na dokumencie wymagany jest Twój podpis
  lub
  wypełniony dokument Mobility Agreement: Staff Mobility for Training (w przypadku wyjazdu w celu udziału w szkoleniu na uczelni zagranicznej) – edytowalny plik do przeredagowania znajdziesz tutaj – na dokumencie wymagany jest Twój podpis

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Erasmus+ (ul. Ciepła 40, pok. 23, parter).

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Plik
pdf Erasmus Policy Statement 2021-2027
pdf Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników na wyjazdy Erasmus+
pdf Zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2023
pdf Zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2022
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ERASMUS pracownicy - podanie o zgodę na wyjazd (składane do przełożonego)
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ERASMUS pracownicy - akceptacja programu wyjazdu (przez przełożonego)
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ERASMUS pracownicy - Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching (na wyjazd dydaktyczny)
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ERASMUS pracownicy - Mobility Agreement: Staff Mobility for Training (na wyjazd szkoleniowy)
,
pdf Erasmus Policy Statement 2014-2020
pdf KA 107 2020 ogłoszenie o rekrutacji pracowników WSFiZ na wyjazdy do uczelni partnerskich
pdf KA 107 2020 zarządzenie dotyczące rekrutacji i kwalifikacji oraz finansowania wyjazdów pracowników WSFiZ
pdf Zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2021
pdf Erasmus+ KA 107 2020 uczelnie partnerskie

Biuro Erasmus+

ul Ciepła 40, pok. 23
15-472 Białystok

czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.30

oraz w następujące soboty:
9 III, 23 III, 6 IV, 11 V, 8 VI, 22 VI 2024 r.
w godz. 8.00-14.00

tel. 85 67 50 672

e-mail: erasmus@wans.edu.pl