fbpx

STUDIA I STOPNIA

 • studia mają za zadanie przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych.
 • kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości, dalszego samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.
 • kształcenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe różnych branż
 • instytucje doradcze
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • organizacje non-profit
 • agencje reklamowe, marketingowe i PR
 • przedsiębiorstwa konsultingowe
 • instytucje specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych
 • własna działalność gospodarcza

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku zarządzanie przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

· grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;

· grupie zajęć podstawowych;

· grupie zajęć kierunkowych;

· grupie zajęć do wyboru;

· praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Grupa B: Marketing i zarządzanie sprzedażą; Grupa C: Zarządzanie w administracji; Grupa D: Digital Marketing, Grupa E: Reklama i social media, Grupa F: Zarządzanie międzynarodowe, Grupa G: Zielona gospodarka).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku zarządzanie wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana jest na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profi

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Grupa zajęć „Zarządzanie w przedsiębiorstwie”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania zespołami sprzedażowymi, diagnostyki przedsiębiorstwa, systemów kierowania pracownikami oraz zarządzania zespołami międzykulturowymi. Ten moduł zajęć jest odpowiedni dla osób, które chcą pracować na stanowiskach kierowniczych bądź realizować swoje pasje prowadząc własną działalność gospodarczą.

Grupa zajęć „Marketing i zarządzanie sprzedażą”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: relacji z klientami i techniki sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, narzędzi promocji oraz diagnostyki przedsiębiorstwa. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat marketingu i zarządzania sprzedażą a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

Grupa zajęć „Digital marketing”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: reklamy w mediach cyfrowych, platform aukcyjnych i stron internetowych oraz komunikacji marketingowej. Studenci w ramach modułu realizują również projekty w ramach laboratorium marketingowego. Ten moduł zajęć jest odpowiedni dla osób, które chcą pracować w działach marketingu dowolnych przedsiębiorstw i innych organizacji.

Grupa zajęć „Zarządzanie w administracji”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: ustroju i zadań samorządu terytorialnego oraz zarządzania regionalnego i lokalnego. Studenci kończąc ten moduł zajęć potrafią zarządzać projektami w administracji publicznej oraz mają wiedzę na temat narzędzi promocji w administracji. Jest to odpowiednia grupa zajęć dla osób planujących pracę w administracji publicznej.

 

Grupa zajęć „Reklama i social media”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu analityki i kontroli w reklamie oraz Internetu i mediów społecznościowych w reklamie. Studenci kończąc ten moduł zajęć potrafią projektować reklamę w social mediach oraz mają wiedzę z zakresu content marketingu. Jest to odpowiednia grupa zajęć dla osób planujących pracę w branży reklamowej.

Grupa zajęć „Zarządzanie międzynarodowe”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu międzynarodowego oraz logistyki międzynarodowej. Studenci kończąc ten moduł zajęć potrafią zarządzać zespołami międzykulturowymi oraz mają wiedzę z zakresu globalizacji integracji Unii Europejskiej. Jest to odpowiednia grupa zajęć dla osób planujących pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Grupa zajęć „Zielona gospodarka”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i OZE oraz prawnych regulacji w ochronie środowiska. Studenci kończąc ten moduł zajęć mają wiedzę na temat zielonych finansów (SGR) oraz globalizacji i integracji Unii Europejskiej. Celem tej grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat roli rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

Plik
pdf Zarządzanie I stopień Harmonogram stacjonarne
pdf Zarządzanie I stopień Harmonogram niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA

 • studia mają za zadanie przekazanie pogłębionej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych.
 • celem jest umożliwienie studentom nabycie wiedzy i umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali.
 • kształcenie prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji. Jest w pełni przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej by rozwiązywać praktyczne problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji. Umie posługiwać się językiem obcym specjalistycznym z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe różnych branż
 • instytucje doradcze
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • organizacje non-profit
 • agencje reklamowe, marketingowe i PR
 • przedsiębiorstwa konsultingowe
 • instytucje specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych
 • własna działalność gospodarcza

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku zarządzanie II stopnia przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

 • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
 • grupie zajęć podstawowych;
 • grupie zajęć kierunkowych;
 • grupie zajęć do wyboru;
 • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie organizacjami, Grupa B: Organizacja i administrowanie; Grupa C: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Grupa D: Reklama i nowoczesny marketing. Grupa E: Kadry i Płace, Grupa F: E-commerce, Grupa G: Zielona gospodarka).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku zarządzanie II stopnia wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są trzymiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Grupa zajęć „Zarządzanie organizacjami”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technik zarządzania, marketingu w handlu i usługach, prawa pracy oraz zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Moduł ten umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy z obszarów funkcjonowania organizacji oraz metod i sposób zarządzania w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach, również tych nie nastawionych na zysk.

Grupa zajęć „Organizacja i administrowanie”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania administracyjnego oraz zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Moduł ten umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z obszarów funkcjonowania jednostek administracji publicznej, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa pracy. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat organizacji i administrowania, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

Grupa zajęć „Zarządzanie finansami i rachunkowość”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz elementów rachunkowości finansowej. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią: opracować strategie finansowe przedsiębiorstw oraz oszacować ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej.

Grupa zajęć „Reklama i nowoczesny marketing”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu w handlu i usługach oraz reklamy w Internecie i mediach społecznościowych. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wykorzystania reklamy i nowoczesnego marketingu w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią zastosować nowoczesne kanały dystrybucji oraz uwzględnić elementy ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Grupa zajęć „Kadry i płace”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu systemów motywacji i oceny pracowników oraz prawa pracy. Studenci kończąc ten moduł potrafią podejmować decyzje personalne oraz zarządzać karierą i rozwojem pracowników. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat kadr i płac, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

Grupa zajęć „E-commerce”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu reklamy w Internecie i mediach społecznościowych oraz logistyki i spedycji w E-commerce. Celem jej jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wykorzystania handlu elektronicznego w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią kształtować markę w e-commerce oraz zastosować różne formy reklamy w ramach E-commerce.

Grupa zajęć „Zielona gospodarka”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i OZE oraz prawnych regulacji w ochronie środowiska. Studenci kończąc ten moduł zajęć mają wiedzę na temat zielonych finansów (SGR) oraz globalizacji i integracji UE. Celem tej grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat roli rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

Plik
pdf Zarządzanie II stopień Harmonogram stacjonarne
pdf Zarządzanie II stopień Harmonogram niestacjonarne