STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku Zarządzanie I stopnia mają za zadanie przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Kształtują postawy nakierowane na przejawianie przedsiębiorczości, dalszego samokształcenia przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej. Kształcenie studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek zarządzanie kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż, w instytucjach doradczych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku zarządzanie przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

  • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
  • grupie zajęć podstawowych;
  • grupie zajęć kierunkowych;
  • grupie zajęć do wyboru;
  • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Grupa B: Marketing i zarządzanie sprzedażą; Grupa C: Zarządzanie logistyką, Grupa D: Zarządzanie w administracji).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku zarządzanie wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Grupa zajęć „Zarządzanie w przedsiębiorstwie”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: zachowań organizacyjnych, zarządzania zespołami sprzedażowymi, diagnostyki przedsiębiorstwa, systemów informacyjno-decyzyjnych, procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, systemów motywacji i oceny pracowników, zarządzania sprzedażą, negocjacji. Moduł ten umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz metod i sposób zarządzania organizacjami.

Grupa zajęć „Marketing i zarządzanie sprzedażą”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: relacji z klientami i techniki sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, narzędzi promocji, diagnostyki przedsiębiorstwa, procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, E-commerce. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat marketingu i zarządzania sprzedażą a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią wykorzystywać w swojej pracy zarówno social media jak i systemy informatyczne niezbędne w marketingu.

Grupa zajęć „Zarządzanie logistyką”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: infrastruktury magazynowej, logistyki produkcji, logistyki transportu, zarządzania zapasami i procesami magazynowymi, logistyki spedycji i dystrybucji, logistyki zwrotnej i ekologistki.  Studenci kończąc ten moduł zajęć potrafią posługiwać się systemami komputerowymi wykorzystywanymi w logistyce oraz mają wiedzę i umiejętności na temat procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Ten moduł zajęć jest odpowiedni dla osób, które chcą pracować w działach logistyki.

Grupa zajęć „Zarządzanie w administracji”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu: ustroju i zadań samorządu terytorialnego, organizacji i zarządzania w administracji, zarządzania regionalnego i lokalnego, finansów jednostek samorządów terytorialnych oraz podstaw prawa administracyjnego. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat zarządzania w administracji a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł zajęć potrafią zarządzać projektami w administracji publicznej oraz mają wiedzę na temat gospodarki przestrzennej i marketingu terytorialnego.

Plik
pdf Zarządzanie I stopień Harmonogram stacjonarne
pdf Zarządzanie I stopień Harmonogram niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA

Studia na kierunku Zarządzanie II stopnia mają za zadanie przekazanie pogłębionej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych. Głównym celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycie wiedzy i umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali. Kształcenie studentów prowadzone jest przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, które sprzyjają wyrabianiu praktycznych umiejętności takich jak: pozyskiwanie i analizowanie informacji, rozwiązywanie problemów, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie zespołem, planowanie, organizowanie, kontrolowanie działań, prowadzenie negocjacji, komunikowanie się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą funkcjonowania organizacji. Jest w pełni przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej by rozwiązywać praktyczne problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Potrafi efektywnie organizować pracę grupową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych do swoich racji. Umie posługiwać się językiem obcym specjalistycznym z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, sprzedaży, logistyki, jakości, agencjach marketingowych i reklamowych, firmach konsultingowych. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku zarządzanie II stopnia przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

  • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
  • grupie zajęć podstawowych;
  • grupie zajęć kierunkowych;
  • grupie zajęć do wyboru;
  • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie organizacjami, Grupa B: Organizacja i administrowanie; Grupa C: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Grupa D: Logistyka w przedsiębiorstwie, Grupa E: Reklama i nowoczesny marketing).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku zarządzanie II stopnia wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są trzymiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Grupa zajęć „Zarządzanie organizacjami”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technik zarządzania, planowania finansowego w przedsiębiorstwie, podejmowania decyzji, marketingu w handlu i usługach, prawa pracy oraz zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Moduł ten umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy z obszarów funkcjonowania organizacji oraz metod i sposób zarządzania w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach, również tych nie nastawionych na zysk.

Grupa zajęć „Organizacja i administrowanie”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii organizacji, postępowania administracyjnego, polityk publicznych (lub partnerstwa publiczno-prywatnego), zarządzania w jednostkach administracji publicznej. Moduł ten umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z obszarów funkcjonowania jednostek administracji publicznej, w tym mediacji i arbitrażu gospodarczego oraz prawa pracy. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat organizacji i administrowania, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce.

 

Grupa zajęć „Zarządzanie finansami i rachunkowość”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, elementów rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i planowania finansowego. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią: opracować strategie finansowe przedsiębiorstw oraz oszacować ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej.

Grupa zajęć „Logistyka w przedsiębiorstwie”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu infrastruktury logistycznej, zarządzania magazynem, agrologistyki, logistyki międzynarodowej oraz e-logistyki w branży e-commerce. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat działaniach logistycznych w przedsiębiorstwie, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią wykorzystać systemy informatyczne w działaniach logistycznych przedsiębiorstw.

Grupa zajęć „Reklama i nowoczesny marketing”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu w handlu i usługach, public relations i sponsoringu, zarządzania marką oraz reklamy w Internecie i mediach społecznościowych. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat wykorzystania reklamy i nowoczesnego marketingu w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią zastosować nowoczesne kanały dystrybucji oraz zarządzać zespołem sprzedażowym.

Plik
pdf Zarządzanie II stopień Harmonogram stacjonarne
pdf Zarządzanie II stopień Harmonogram niestacjonarne