fbpx

KLUB UCZELNIANY AZS WSFIZ

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, który został zarejestrowany w 13 marca 1996 r w Zarządzie Głównym AZS. 22.02.2013 r. został wpisany do KRS pod numerem 0000452071

Do podstawowych zadań Klubu Uczelnianego AZS należą: popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji w środowisku akademickim, integracja młodzieży akademickiej poprzez działalność sportową, wyłonienie najlepszych sportowców studentów jako reprezentantów uczelni na akademickie mistrzostwa Podlasia, Polski bądź Europy w poszczególnych dyscyplinach. Innym ważnym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU

 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
 • Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim województwa podlaskiego,
 • Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu, szkoły wyższej i środowiska,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS,
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej sie,
 • Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

KLUB REALIZUJE SWOJE CELE PRZEZ:

 • organizowanie życia sportowego na terenie WANS w Białymstoku zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami studentów WANS w Białymstoku,
 • organizowanie sekcji i zespołów sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą,
 • współdziałanie z władzami WANS w Białymstoku, Samorządem Studentów, organizacjami i klubami studenckimi WANS w Białymstoku oraz poszczególnymi wydziałami, zapewniając
 • swoim członkom najlepsze warunki nauki i szkolenia sportowego,
 • organizowanie obozów, zgrupowań sportowych i szkoleniowych,
 • zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
 • propagowanie rozwoju sportu w WANS w Białymstoku,
 • utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi za granicą o podobnym profilu działania.