fbpx

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA We wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych W BIAŁYMSTOKU

W Uczelni funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Aktualny kształt tego systemu został określony Uchwałą Nr 8 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Zastąpiła ona wcześniejszą uchwałę Senatu WSFiZ w Białymstoku Nr 5 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, ta zaś – uchwałę nr 7 Senatu WSFiZ w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. z w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Uchwała

W skład Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (zwanego dalej „USZiDJK”). wchodzą także:

  • Zarządzenie nr RK.021.41.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Zarządzenie
  • Zarządzenie Nr RK.021.08.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Zarządzenie
  • Zarządzenie Nr RK.021.29.2023 Rektora  Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury służącej zapewnieniu jakości kształcenia, doskonalenia oraz szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Zarządzenie nr 29 z 2023 roku
    które zastąpiły wcześniej obowiązujące w tym zakresie zarządzenia, decyzje i pisma okólne Rektora Uczelni, które zastąpiły wcześniej obowiązujące w tym zakresie zarządzenia, decyzje i pisma okólne Rektora Uczelni, które zastąpiły wcześniej obowiązujące w tym zakresie zarządzenia, decyzje i pisma okólne Rektora Uczelni.

Celem ogólnym USZiDJK jest doskonalenie procesu kształcenia studentów w taki sposób, aby umożliwić im harmonijne wejście w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przy upowszechnianiu idei uczenia się przez całe życie. Efektem procesu jest nabywanie i podwyższanie kompetencji osób uczących się, co umożliwi im dostosowanie się do zmieniających się funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym i społecznym. Zgodnie założonym celem ogólnym USZiDJK, Uczelnia podejmuje szereg działań mających na celu doskonalenie programów studiów oraz procesu kształcenia, dostosowywanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb rynku pracy pod kątem zwiększania zatrudnialności absolwentów, a przez to podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia.

Celami szczegółowymi USZiDJK są zaś w szczególności: stałe monitorowanie konstrukcji programów studiów, w tym ich koncepcji, celów kształcenia oraz efektów uczenia się, także pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz potrzebami rynku pracy; ocena i doskonalenie realizowanych programów studiów, zwłaszcza w aspekcie treści programowych, harmonogramu ich realizacji oraz form i organizacji zajęć, metod kształcenia, praktyk zawodowych oraz organizacji procesu nauczania i uczenia się; ocena i doskonalenie zasad przyjęcia na studia, weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczania poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowania studentów; zapewnianie i ocena jakości kadry prowadzącej proces kształcenia, zwłaszcza w aspekcie kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry; zapewnienie właściwych warunków realizacji procesu kształcenia wraz z ciągłym ich doskonaleniem, poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programu studiów; stałe monitorowanie procesu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływu na rozwój poszczególnych kierunków studiów; zapewnienie warunków służących i podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów; zwiększenie podmiotowości osób uczących się w procesie kształcenia, poprzez wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia; prowadzenie właściwej działalności informacyjnej, poprzez zapewnienie publicznego dostępu do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach oraz zapewnienie właściwej polityki jakości, projektowania, zatwierdzania, monitorowania, przeglądu i doskonalenia programu studiów. Każdemu celowi szczegółowemu przypisano właściwe do jego realizacji oraz zakresy, metody i narzędzia.

Proces doskonalenia USZiDJK oparty jest na powtarzalnym cyklu działań, obejmującym: planowanie zadań w zakresie doskonalenia procesu kształcenia; realizację przyjętych zamierzeń; weryfikację uzyskanych efektów oraz określenie i wdrożenie zmian do USZiDJK, w oparciu o wyniki przeprowadzonej weryfikacji uzyskanych efektów realizowanych zadań. Doskonalenie USZiDJK realizowane jest w szczególności poprzez:
1) korektę celów i zadań oraz procedur i narzędzi niezbędnych do właściwego funkcjonowania Systemu na poziomie Uczelni i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na podstawie ich okresowego przeglądu;
2) tworzenie corocznych harmonogramów zawierających wykaz zadań do realizacji w zakresie doskonalenia jakości kształcenia wraz z oznaczeniem osób odpowiedzialnych oraz terminem ich realizacji;
3) realizację zadań wynikających z przyjętych harmonogramów oraz bieżąco rozwiązywanych problemów związanych z jakością procesu kształcenia;
4) określenie i wdrożenie zaleceń oraz wytycznych do zmian przygotowanych na podstawie wyników analiz i ocen z realizacji podjętych zadań w poszczególnych obszarach procesu kształcenia, a także w oparciu o wyniki samooceny jednostki organizacyjnej Uczelni.

Nadzór nad funkcjonowaniem USZiDJK sprawuje Rektor. Realizację USZiDJK na poziomie uczelnianym zapewnia Uczelniana Komisja. Obecny skład Uczelnianej Komisji został ukształtowany Zarządzeniem Nr RK.021.50.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Na mocy powyższego zarządzenia w skład Uczelnianej Komisji wchodzi dziesięciu członków, w tym prorektor ds. Dydaktyki i Współpracy z zagranicą (jako przewodniczący), nauczyciele akademiccy, interesariusze zewnętrzni, przedstawiciel studentów, oraz sekretarz.  Zarządzenie nr 50 z 2022 roku

Do zadań Uczelnianej Komisji należy koordynacja działań mających na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie USZiDJK. Swoje zadania Uczelniana Komisja wykonuje w szczególności poprzez: inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia; opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni; opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w tym efektów uczenia się, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią Rozwoju Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych i studentów; formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia; sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z Wydziałowych Komisji oraz przedstawianie wniosków z ich analiz rektorowi i Senatowi Uczelni; przedkładanie rektorowi opinii i wniosków w zakresie spraw związanych z oceną jakości kształcenia, w tym dotyczących działalności wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, propozycji wydziałów poddania się ocenie jakości kształcenia, realizowanej przez instytucje zewnętrzne, wyników oceny przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne.

Z USZiDJK związane są Wydziałowe Systemy Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Doskonalenie jakości kształcenia na wydziałach ma charakter ustawiczny i jest realizowane z udziałem interesariuszy zewnętrznych (przedsiębiorców, absolwentów oraz przedstawicieli: instytucji okołobiznesowych, administracji publicznej, jednostek samorządowych) i wewnętrznych (pracowników i studentów).

Elementem struktury USZiDJK na poziomie Wydziałów są Wydziałowe Komisje które powoływane są przez rektora. Jednym z podstawowych zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest opracowanie i ciągłe doskonalenie sposobu weryfikacji efektów uczenia się.

Do zadań Wydziałowej Komisji należy w szczególności: współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu USZiDJK; opiniowanie nowo projektowanych programów studiów; opiniowanie zmian w programach studiów; analiza i ocena zasad obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów; analiza, ocena i przedkładanie Uczelnianej Komisji opinii i wniosków na podstawie analizy: opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy oraz opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie studiów, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet; analiza wyników ankiet studenckich dotyczących w szczególności oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów; ocena stosowanych metod weryfikacji efektów uczenia się; ocena programów studiów pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów uczenia się; analiza i ocena odbywania przez studentów praktyk zawodowych, w tym pod kątem osiągania założonych efektów uczenia się; analiza i ocena procesu dyplomowania; wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję; inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.