fbpx

STUDIA I STOPNIA

 • studia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości oraz nauk pokrewnych.
 • głównym celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu analizy finansowej, rachunkowości finansowej, finansów publicznych, bankowości i ubezpieczeń.
 • student jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym. Jest otwarty na zmiany i posiada umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.

Dlaczego warto studiować na kierunku Finanse i rachunkowość w WANS?

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do prawidłowego formułowania, analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz umie dokonać analizy podstawowych zjawisk gospodarczych. Potrafi skutecznie komunikować się, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • działy finansowo – księgowe przedsiębiorstw różnych branż
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • instytucje finansowe (m. in. w banki, zakłady ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne)
 • firmy konsultingowe i audytorskie,
 • biura rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku finanse i rachunkowość przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

 • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
 • grupie zajęć podstawowych;
 • grupie zajęć kierunkowych;
 • grupie zajęć do wyboru;
 • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Rachunkowość i system podatkowy, Grupa B: Bankowość i ubezpieczenia).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

GRUPA ZAJĘĆ „RACHUNKOWOŚĆ I SYSTEM PODATKOWY”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ordynacji podatkowej, obciążeń podatkowych przedsiębiorstw, uproszczonych form ewidencji księgowej oraz systemów kadrowo-płacowych. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat rachunkowości i systemu podatkowego w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią zastosować komputerowe techniki w rachunkowości.

GRUPA ZAJĘĆ „BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych, usług i produktów bankowości detalicznej, inwestycyjnej i korporacyjnej, ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń kredytów. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat bankowości i ubezpieczeń a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią w sposób zaawansowany zarządzać ryzykiem ubezpieczeniowym (bankowym).

Plik
pdf Finanse i Rachunkowość stacjonarne
pdf Finanse i Rachunkowość niestacjonarne