STUDIA I STOPNIA

Kształcenie na kierunku  Wychowanie Fizyczne prowadzone jest w zakresie studiów I stopnia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji, jak też instruktora w różnych dyscyplinach sportu oraz odpowiedzialnego partycypowania w wielu sferach życia społecznego. Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata. Wyposażają̨ studenta w elementarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy w szkole podstawowej lub innej placówce edukacji małych dzieci, a także przygotowują absolwentów do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Na studiach I stopnia realizowana jest ścieżka kształcenia związana z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego z pełnym  przygotowaniem  pedagogicznym oraz przygotowaniem do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Studenci studiów I stopnia mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich  w wybranej dyscyplinie sportu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Absolwent posiada pełne przygotowanie pedagogiczne i tym samym nabywa prawo do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Potrafi oddziaływać zarówno na organizmy dzieci i młodzieży, jak również na ich osobowość celem prawidłowego zaspokajania ich potrzeb, związanych z okresem rozwoju we wszystkich obszarach. Potrafi opiniować, diagnozować i prognozować rozwój fizyczny młodych ludzi. Jest przygotowany do pracy dydaktyczno – wychowawczej w  przedszkolu i szkole podstawowej. Posiada umiejętności organizowania nie tylko sportowej, ale przede wszystkim rekreacyjnej działalności zarówno w szkole jak i środowisku lokalnym. Jest propagatorem turystyki jako najwyższej formy rekreacji ruchowej. Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2. Potrafi wykrywać wady postawy, dokonywać ich oceny i programować oraz prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Posiada odpowiednie  przygotowanie merytoryczne i metodyczne, co umożliwia stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, indywidualizowanie procesu nauczania,  współpracę z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Jest świadomy własnej sprawności fizycznej i dba o stałe jej podtrzymywanie bez względu na wiek. Potrafi dobierać odpowiednie metody aktywizujące i techniki nauczania wspierając rozwój fizyczny i intelektualny uczniów. Rozumie konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest wyspecjalizowany na poziomie instruktora przynajmniej w jednej dyscyplinie sportu a co najważniejsze – potrafi przygotować uczniów prospektywnie do tzw. sportu całego życia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kształcenie na kierunku  Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, szczególnie w regionie północno-wschodniej Polski. Absolwenci Uczelni są przygotowani do wykonywania: zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji szkolnej, instruktora i trenera w wybranych dyscyplinach sportu, animatora  rekreacji oraz specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zdecydowana większość absolwentów podejmuje pracę w Białymstoku lub okolicach, co zapobiega migracji młodzieży do większych miast.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne mają profil praktyczny, co skutkuje doborem treści realizowanych w ramach programu studiów opartych w większości na efektach z zakresu umiejętności. Realizacja programu obejmuje zarówno godziny kontaktowe realizowane na Uczelni, jak i konsultacje indywidualne oraz pracę własną studenta.

Struktura programu studiów  na kierunku Wychowanie Fizyczne – studia I stopnia

Plan studiów cyklu kształcenia studiów I stopnia obejmuje: 6 semestrów; 6 modułów, 180 ECTS; 2235 godz. na studiach stacjonarnych oraz 1639 godz. na studiach niestacjonarnych. Student w każdym semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS.

Przedmioty w planach studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zawarte są w 6 modułach zajęć: ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych, do wyboru, z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela i praktyk zawodowych. Na studiach I stopnia w module 4 zawarta jest oferta przedmiotów do wyboru: karate/zapasy, fitness/gimnastyka sportowa, unihokej/tenis stołowy, techniki relaksacyjne/komunikacja interpersonalna, wykład monograficzny, obóz zimowy (narty zjazdowe, snowboard), obóz letni (windsurfing, kajaki, narty wodne). Wśród przedmiotów do wyboru jest też język obcy (angielski lub rosyjski), seminarium dyplomowe oraz specjalizacja instruktorska.  Student ma możliwość́ wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA

Kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone jest w zakresie studiów II stopnia w trybie studiów niestacjonarnych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji, jak też instruktora i trenera w różnych dyscyplinach sportu oraz odpowiedzialnego partycypowania w wielu sferach życia społecznego. Studia II stopnia trwają dwa lata (4 semestry), kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – przygotowują absolwentów do podjęcia indywidualnej i grupowej pracy w sektorze edukacji i sportu oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej. Studia II stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk i problemów nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, a także wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Studia te prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Programy studiów skonstruowane zostały tak, aby pogłębiać i rozszerzać wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie kształcenia na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich w wybranej dyscyplinie sportu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oprócz wyżej wymienionej charakterystyki I stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posiada dostateczną wiedzę prawną w obszarze kultury fizycznej. Dostrzega i umie samodzielnie sformułować problem badawczy i opracować metody jego rozwiązania. Swobodnie porusza się w problematyce dydaktycznej na wszystkich poziomach nauczania włącznie ze szkolnictwem wyższym. Posiada stopień instruktora w minimum 2 dyscyplinach sportu. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury fizycznej, klubach sportowych, organizacjach społecznych oraz w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną. Potrafi samodzielnie założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Przygotowany jest do pogłębiania wiedzy na studiach podyplomowych lub doktoranckich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kształcenie na kierunku  Wychowanie Fizyczne w WSWFiT w Białymstoku odpowiada na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, szczególnie w regionie północno-wschodniej Polski. Absolwenci Uczelni są przygotowani do wykonywania: zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji szkolnej, instruktora i trenera w wybranych dyscyplinach sportu, animatora  rekreacji oraz specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zdecydowana większość absolwentów podejmuje pracę w Białymstoku lub okolicach, co zapobiega migracji młodzieży do większych miast.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne mają profil praktyczny, co skutkuje doborem treści realizowanych w ramach programu studiów opartych w większości na efektach z zakresu umiejętności. Realizacja programu obejmuje zarówno godziny kontaktowe realizowane na Uczelni, jak i konsultacje indywidualne oraz pracę własną studenta.

Kształcenie na studiach II stopnia prowadzone jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych. Plan studiów cyklu kształcenia studiów II stopnia obejmuje: 4 semestry; 5 modułów, 120 ECTS;  865 godz. zajęć. Student w każdym semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS.

W planach studiów II stopnia przedmioty zawarte są w 5 modułach zajęć: ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych,  do wyboru i praktyk zawodowych. Na studiach II stopnia w module 4 zawarta jest oferta przedmiotów do wyboru: szachy/tenis stołowy, łyżwiarstwo/badminton, atletyka terenowa/siatkówka plażowa, wychowanie fizyczne z uczniami z zaburzeniami zachowania/ wychowanie fizyczne z osobami starszymi, masaż sportowy/ taping, wolontariat w kulturze fizycznej, wykład monograficzny, obóz wędrowny (do wyboru lokalizacja: Pieniny/Kotlina Kłodzka). Wśród przedmiotów do wyboru jest też język obcy (angielski lub rosyjski), seminarium magisterskie oraz specjalizacja instruktorska i trenerska. Student ma możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia niestacjonarne