fbpx

STUDIA I STOPNIA

 • wyposażenie w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji
 • przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora w różnych dyscyplinach sportu
 • wyposażenie w elementarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Dlaczego warto studiować na kierunku Wychowanie Fizyczne w WANS?

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne:

 • posiada pełne przygotowanie pedagogiczne i tym samym nabywa prawo do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego
 • dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i nauk o szeroko rozumianej kulturze fizyczne
 • potrafi oddziaływać zarówno na organizmy dzieci i młodzieży, jak również na ich osobowość celem prawidłowego zaspokajania ich potrzeb, związanych z okresem rozwoju we wszystkich obszarach
 • potrafi opiniować, diagnozować i prognozować rozwój fizyczny młodych ludzi
 • jest przygotowany do pracy dydaktyczno – wychowawczej w  przedszkolu i szkole podstawowej
 • potrafi wykrywać wady postawy, dokonywać ich oceny i programować oraz prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • jest świadomy własnej sprawności fizycznej i dba o stałe jej podtrzymywanie bez względu na wiek
 • potrafi dobierać odpowiednie metody aktywizujące i techniki nauczania wspierając rozwój fizyczny i intelektualny uczniów
 • jest wyspecjalizowany na poziomie instruktora przynajmniej w jednej dyscyplinie sportu a co najważniejsze – potrafi przygotować uczniów prospektywnie do tzw. sportu całego życia
 • przygotowany jest do pogłębiania wiedzy na studiach II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • nauczyciel wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji szkolnej,
 • instruktor i trener w wybranych dyscyplinach sportu,
 • animator  rekreacji
 • specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne mają profil praktyczny. Realizacja programu obejmuje godziny kontaktowe realizowane na Uczelni oraz pracę własną studenta.

Struktura programu studiów  na kierunku Wychowanie Fizyczne – studia I stopnia

Plan studiów cyklu kształcenia studiów I stopnia obejmuje: 6 semestrów; 6 modułów, 180 ECTS; 2235 godz. na studiach stacjonarnych oraz 1639 godz. na studiach niestacjonarnych. Student w każdym semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS.

Przedmioty w planach studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zawarte są w 6 modułach zajęć: ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych, do wyboru, z zakresu przygotowania do zawodu nauczyciela i praktyk zawodowych. Na studiach I stopnia w module 4 zawarta jest oferta przedmiotów do wyboru: karate/zapasy, fitness/gimnastyka sportowa, unihokej/tenis stołowy, techniki relaksacyjne/komunikacja interpersonalna, wykład monograficzny, obóz zimowy (narty zjazdowe, snowboard), obóz letni (windsurfing, kajaki, narty wodne). Wśród przedmiotów do wyboru jest też język obcy (angielski lub rosyjski), seminarium dyplomowe oraz specjalizacja instruktorska.  Student ma możliwość́ wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA

 • wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji
 • przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora / trenera w różnych dyscyplinach sportu
 • zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk i problemów nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, a także wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne:

 • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz nauk o kulturze fizycznej
 • potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posiada dostateczną wiedzę prawną w obszarze kultury fizycznej
 • dostrzega i umie samodzielnie sformułować problem badawczy i opracować metody jego rozwiązania
 • swobodnie porusza się w problematyce dydaktycznej na wszystkich poziomach nauczania włącznie ze szkolnictwem wyższym
 • posiada stopień instruktora w minimum 2 dyscyplinach sportu lub stopień trenera
 • jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach kultury fizycznej, klubach sportowych, organizacjach społecznych oraz w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną
 • potrafi samodzielnie założyć i prowadzić działalność gospodarczą
 • przygotowany jest do pogłębiania wiedzy na studiach podyplomowych lub doktoranckich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • nauczyciel wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji szkolnej
 • instruktor lub trener w wybranych dyscyplinach sportu
 • animator  rekreacji
 • własna działalność gospodarcza

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne mają profil praktyczny. Realizacja programu obejmuje godziny kontaktowe realizowane na Uczelni oraz pracę własną studenta.

Kształcenie na studiach II stopnia prowadzone jest wyłącznie na studiach niestacjonarnych. Plan studiów cyklu kształcenia studiów II stopnia obejmuje: 4 semestry; 5 modułów, 120 ECTS;  865 godz. zajęć. Student w każdym semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS.

W planach studiów II stopnia przedmioty zawarte są w 5 modułach zajęć: ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych,  do wyboru i praktyk zawodowych. Na studiach II stopnia w module 4 zawarta jest oferta przedmiotów do wyboru: szachy/tenis stołowy, łyżwiarstwo/badminton, atletyka terenowa/siatkówka plażowa, wychowanie fizyczne z uczniami z zaburzeniami zachowania/ wychowanie fizyczne z osobami starszymi, masaż sportowy/ taping, wolontariat w kulturze fizycznej, wykład monograficzny, obóz wędrowny (do wyboru lokalizacja: Pieniny/Kotlina Kłodzka). Wśród przedmiotów do wyboru jest też język obcy (angielski lub rosyjski), seminarium magisterskie oraz specjalizacja instruktorska i trenerska. Student ma możliwość́ wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

 

 

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne od roku akademickiego 2023/2024 - studia niestacjonarne