fbpx

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt „WSFiZ bez barier – #TAK! DOSTĘPNI”

Projekt realizowany zgodnie ze ścieżką MIDI w ramach projektu NCBiR „Uczelni dostępna III”.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A036/21
Wartość projektu: 2 190 557,24 zł
Dofinansowanie: 2 124 840,52 zł
Wkład własny: 65 716,72 zł
Okres realizacji: 01.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa dostępności WSFiZ dla osób z niepełnosprawnościami (w tym studentów i pracowników) poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku realizacji działań, które doprowadzą do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej w ramach ścieżki MIDI.

Działania realizowane w ramach projektu ujęte zostały w pięciu zadaniach:

Zadanie 1 – Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej oraz wsparcie edukacyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Zadanie 2 – Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur

Zadanie 3 – Działania w zakresie zwiększania dostępności architektonicznej

Zadanie 4 – Działania w zakresie zwiększania dostępności technologicznej

Zadanie 5 – Podniesienie kompetencji kadry w zakresie edukacji włączającej

W ramach projektu zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami będą dotyczyły wszystkich obszarów tj.: struktury organizacyjnej, procedur istniejących w uczelni, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych, wdrożenia technologii wspierających proces kształcenia oraz funkcjonowania studenta z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym przedstawicielom wszystkich grup środowiska akademickiego.