fbpx

STUDIA I STOPNIA

 • Studia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk pokrewnych.
 • Celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu nauk społecznych, umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych koniecznych do wykonywania obowiązków służbowych w charakterze specjalisty z zakresu administracji.
 • Student jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej oraz dobrej komunikacji ze współpracownikami oraz interesariuszami, w tym klientami administracji.
 • Studiowanie na kierunku administracja zapewnia możliwość szerokiego poznania  zasad funkcjonowania otaczającej rzeczywistości, relacji między instytucjami państwa, samorządu i podmiotów prywatnych. Zrozumienie tych relacji daje możliwość sprawniejszego i skutecznego funkcjonowania jako obywatel, członek wspólnoty, lokalnej, działacz w organizacji pozarządowej, właściciel firmy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, a także kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w administracji publicznej. Dodatkowo potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna i rozumie jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Posiada wiadomości szczegółowe niezbędne do praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu administracji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • urzędy administracji państwowej
 • urzędy administracji samorządowej
 • organizacje trzeciego sektora
 • działy administracyjno-gospodarcze przedsiębiorstw
 • instytucje i inne organizacje
 • własna działalność gospodarcza

 

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku administracja przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

 • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
 • grupie zajęć podstawowych;
 • grupie zajęć kierunkowych;
 • grupie zajęć do wyboru;
 • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od I semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć dwanaście przedmiotów do wyboru. Po każdym semestrze student wybiera jeden, dwa, lub trzy przedmioty z grupy zajęć do wyboru.

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku administracja wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi urzędami administracji publicznej, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

W ramach programu studiów wyróżniono 12 grup zajęć do wyboru, w ramach których nabywają specjalistyczna wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu ochrony danych osobowych, praw człowieka i systemów ich ochrony, organizacji pozarządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Plik
pdf Administracja Harmonogram stacjonarne
pdf Administracja Harmonogram niestacjonarne