fbpx

Sylwetka absolwenta

Administracja – studiowanie na kierunku Administracja zapewnia możliwość szerokiego poznania zasad funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości, relacji między instytucjami państwa, samorządu i podmiotów prywatnych. Zrozumienie tych relacji daje nam możliwość sprawniejszego i skutecznego funkcjonowania jako obywatel, członek wspólnoty, lokalnej, działacz w organizacji pozarządowej, właściciel firmy.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie – kierunek studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego. Kierunek dostosowany jest do potrzeb osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu przedsiębiorstw i instytucji, a także zamierzających rozpocząć samodzielną praktykę gospodarczą. Studia dostarczają wiedzy w zakresie marketingu, finansów, logistyki, zarządzania kadrami i projektami oraz komunikacji interpersonalnej, negocjacji, pracy zespołowej, wystąpień publicznych. Studia pozwalają na swobodne poruszanie się na rynku pracy.