O UCZELNI

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (WANS), wcześniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ) od szeregu lat należy do czołówki uczelni niepaństwowych w Polsce. Z dniem 30 grudnia 2022 r.zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki (nr DSW-WNN.8014.255.2022.4.RJ)
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zmienia nazwę na: WSCHODNIOEUROPEJSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W BIAŁYMSTOKU
(w skrócie WANS). Wdrażana zmiana podnosi rangę i prestiż Uczelni oraz stwarza nowe możliwości jej rozwoju. Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku edukacyjnym, umożliwi ona również poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów.

Użyty w nazwie Uczelni zwrot „Wschodnioeuropejska” nawiązuje do europejskich wartości oraz do 30-letniej historii założyciela naszej Uczelni – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki Sp. z o.o.w Białymstoku

Wyrazy „akademia nauk stosowanych”, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są zastrzeżone dla uczelni zawodowych, które łącznie spełniają warunki dotyczące:

– potencjału kadrowego,

– pozytywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

– ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym,

– kierunków, w ramach których prowadzone jest kształcenie,

– liczby studentów.

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, obchodząca jubileusz 30-lecia, znajduje się w gronie Uczelni, którym dane jest pisać nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

WANS posiada bazę materialną na poziomie europejskim. Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w instytucjach gospodarczych regionu i kraju.

Wielu z nich rozpoczęło samodzielną działalność gospodarczą. Prowadzone przez Uczelnię badania losów absolwentów wykazują, że są oni w stanie znaleźć dla siebie satysfakcjonujące miejsce pracy i spełnić oczekiwania pracodawców.

Alma Mater jest przystosowana na przyjmowanie studentów i słuchaczy niepełnosprawnych. Uczelnia zgodnie z decyzjami Ministerstwa prowadzi nauczanie w uczelni macierzystej w Białymstoku oraz w Filii w Ełku.

Struktura uczelni

WANS W BIAŁYMSTOKU

Katedra Ekonomii i Finansów

Została założona w 2018r.Kierownikiem katedry jest Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr.

 • prof. dr hab. Maciej. S. Wiatr – kierownik
 • prof. dr hab Kazimierz Meredyk
 • prof. dr hab Marek Proniewski
 • dr hab Piotr Pysz, prof. WANS
 • dr hab. Nina Siemieniuk, prof. WANS
 • doc. dr Kazimierz Grygutis
 • ad. dr Alicja Gołębiowska
 • ad. dr Anna Iwacewicz-Orłowska, prof. WANS
 • ad. dr Anatoliusz Kopczuk, prof. WANS
 • ad. dr Jolanta Łuczaj
 • ad. dr Ewa Niedźwiedzka
 • ad. dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska
 • ad. dr Dorota Ostrowska
 • dr Wojciech Tarasiuk
 • dr Alina Warelis
 • as. mgr Marcin Proniewski
 • as. dr inż Tomasz Siemieniuk
 • mgr Ewa Worobiej

Katedra Zarządzania

Została założona w 2018r. Kierownikiem katedry jest dr hab. Jerzy Paszkowski prof. WANS.

 • dr hab. Jerzy Paszkowski prof.WANS – kierownik
 • dr hab. Józef Szabłowski, prof. WANS
 • dr Edward Hościłowicz, prof. WANS
 • ad. dr Edyta Brzozowska
 • dr Jan Czerniawski
 • ad. dr Karol Kowalewski
 • ad. dr Katarzyna Łogwiniuk
 • ad. dr Tomasz Matwiejczuk
 • ad. dr Adam Szczepanowski
 • dr Joanna Zielińska
 • as. mgr Andrzej Ambrożej
 • mgr Dorota Grabowska
 • as. mgr Rafał Mejsak
 • as. mgr Paweł Niemotko
 • as. mgr Piotr Paszkowski
 • mgr Sylwester Pilipczuk
 • as. mgr Magdalena Wiśniewska
 • st. wykł. mgr Adam Walicki

Zakład Prawa i Administracji

Został założony w 2018r. Kierownikiem zakładu jest dr Elżbieta Ambrożej.

 • dr Elżbieta Ambrożej – kierownik
 • dr Dorota Konopka
 • dr Paweł Laskowski
 • dr Paweł Lewkowicz
 • dr Karol Łapiński
 • dr Jarosław Ruszewski
 • dr Izabela Solarczyk
 • dr Eliza Szadkowska
 • dr Małgorzata Wenclik
 • dr Damian Proniewski
 • mgr Marek Budkiewicz
 • mgr Krzysztof Bonisławski
 • mgr Marta Czubkowska
 • mgr Justyna Siemieniako
 • mgr Dariusz Sterniczuk

WANS FILIA W EŁKU (wcześniej WSFiZ FILIA W EŁKU)

Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania to najstarszy i największy wydział w historii ełckiej filii (pierwotna nazwa – Wydział Zarządzania i Marketingu). To właśnie od niego rozpoczął się rozwój uczelni założonej w stolicy Mazur w 1999 roku. Wydział prowadzi obecnie studia licencjackie na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Bezpieczeństwo państwa, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wysoką jakość procesu dydaktycznego, a także znaczące zaawansowanie w pracy naukowej wydziału potwierdza pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu Wydziałowi kategorii naukowej B, czym może się pochwalić bardzo wąskie grono niepublicznych jednostek akademickich w Polsce.

ATUTY WSFiZ:

 • Najstarsza uczelnia niepubliczna w regionie,
 • Studia i praktyki zagraniczne, możliwość wyjazdu do 20 uczelni w ramach programu ERASMUS+
 • Stypendia i ulgi w czesnym, zapomogi, płatne staże w firmach
 • Biznesowy profil kształcenia, wykłady i spotkania z praktykami biznesu
 • Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów
 • Programy studiów uzgodnione z przedsiębiorcami odpowiadają wymogom współczesnego rynku pracy, spełniają standardy MNiSzW
 • Obsługa studentów on-line (E-student), wykłady w formie e-learningu (E-studia), bezpłatny dostęp do Internetu(Wi-Fi)
 • Tytuł Startup Friendly przyznany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Ponad 90 tys. woluminów książek i czasopism w uczelnianych bibliotekach i czytelniach
 • Samorząd studencki, koła naukowe, warsztaty medialne, klub i bufet studencki, kioski internetowe
 • Promocja zawodowa studentów i absolwentów poprzez działalność Biura Karier
 • Bogata oferta studiów podyplomowych oraz Master of Business Administration (MBA).

NASI GOŚCIE: