fbpx

Od Redakcji

„Przedsiębiorstwo & Finanse” to czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wschodnioeuropejskiej Akademii nauk Stosowanych w Białymstoku. Kwartalnik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Od 2013 roku Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse pozytywnie przechodzi proces ewaluacji i jest indeksowane w ICI Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value). Wskaźnik ICV dla roku 2022 to 64.51 pkt.

Zespół redakcyjny

Anna Iwacewicz-Orłowska –redaktor naczelna
Dorota Sokołowska – zastępca redaktor naczelnej

Redaktorzy tematyczni

Anna Iwacewicz-Orłowska – ekonomia
Dorota Sokołowska – statystyka
Elżbieta Orechwa-Maliszewska – finanse, przedsiębiorstwo
Wojciech Tarasiuk – finanse, bankowość
Aniela Staszewska – redaktor językowy (język angielski)

Rada programowa

Aleksander Bondar (Białoruś),                 Dominik Borek (Polska),
Maret Branten (Estonia),                           Indira Dzagania (Gruzja),
Wojciech Florkowski (USA),                      Edward Hościłowicz (Polska),
Vaclovas Lakis (Litwa),                              Jüri Martin (Estonia),
Kazimierz Meredyk (Polska),                    Ludmila Niekharosheva (Białoruś),
Ahmet Ozturk (Turcja),                              Jerzy Paszkowski (Polska),
Nina Siemieniuk (Polska),                         Józef Szabłowski (Polska),
Steven T. Yen (USA).

Informacje dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce życia gospodarczego.
 2. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii dwóch recenzentów. Recenzja jest anonimowa, co ma zapewnić wysoki poziom czasopisma.
 3. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.
 4. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 5. Teksty przyjmowane są w języku polskim lub angielskim (streszczenie w języku angielskim).
 6. Odpowiedzialność za informacje i poglądy zawarte w artykułach ponoszą Autorzy.
 7. Redakcja jest ostatecznym organem przyjmującym artykuł do druku w danym numerze.
 8. Artykuły zamieszczane w Czasopiśmie są nieodpłatne.
 9. Wymagania edytorskie dotyczące artykułów zgłoszonych do publikacji w Czasopiśmie „Przedsiębiorstwo & Finanse” są zamieszczone na stronie Wydawnictwa WANS w Białymstoku.
 10.  Prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z załączonymi wymaganiami edytorskimi. (Wymagania edytorskie)
 11.  Redakcja może zamieszczać w Czasopiśmie artykuły zamawiane (pisane przez ekspertów), które nie podlegają recenzji.
 12. Autorzy otrzymują egzemplarze autorskie po ukazaniu się wszystkich kwartalników z danego roku.

Kroki dla Autora tekstu:

 1. Autor przesyła w formie elektronicznej propozycję artykułu zgodnie z wytycznymi dla autorów tekstu (znajdują się na stronie Czasopisma) na adres pif.czasopismo@wans.edu.pl
 2. Artykuł zostaje skierowany do recenzji. Redakcja wyznacza dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Redakcja przesyła Autorowi recenzję jego tekstu w formie elektronicznej. W przypadku dwóch pozytywnych recenzji Autor dokonuje niezbędnych poprawek i odsyła uzupełniony artykuł do Redakcji.
 4. Autor ma 14 dni na naniesienie poprawek wskazanych przez Recenzenta.
 5. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o akceptacji artykułu do publikacji Autor przesyła wypełniony i podpisany odręcznie formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację artykułu w formie elektronicznej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Redakcji tj.: (Oświadczenie PiF)
  Czasopismo „Przedsiębiorstwo & Finanse”
  Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
  ul. Ciepła 40
  15 – 472 Białystok
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do naniesienia ewentualnych poprawek wskazanych przez korektora tekstu.
 7. Redakcja przesyła Autorowi 1 egzemplarz autorski Czasopisma na adres wskazany przez Autora.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki

 • W przypadku jednej pozytywnej recenzji artykuł zostaje skierowany do drugiego Recenzenta
 • W przypadku jednej negatywnej recenzji – następuje odmowa publikacji artykułu o czym Redakcja powiadamia Autora.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie  znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu  konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między  recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do  dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz  recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów  współpracujących.

English version

From The Editorial Board

Business Enterprise & Finance” is a scientific journal edited and published by Faculty of Economic Science by The Eastern European University of Applied Sciences in Bialystok.

The publication is intended for scientific use as well as for companies and institutions. The Journal presents issues related to the enterprises and finances. On its pages you can find problem articles on the new aspects in the economy as well as the results of empirical research.

Therefore, we cordially invite all the interested to submit articles which are expected to be sent by e-mail: pif.czasopismo@wans.edu.pl

The Editorial Board

Anna Iwacewicz-Orłowska – Editor-in-Chief

Dorota Sokołowska – Vice Editor-in-Chief

Editors

Anna Iwacewicz-Orłowska – Economics

Elżbieta Orechwa-Maliszewska – Finance, Enterprising

Wojciech Tarasiuk – Banking, Finance

Dorota Sokołowska – statistics

Aniela Staszewska – language editor (English language)

 

Editorial requirements for the authors

Information for authors

 1. The Editorial Board accepts scientific articles for publication devoted to economic problems.
 2. Articles are accepted for publication based on the opinions of two reviewers. The review is anonymous, which is intended to ensure the high standard of the journal.
 3. The Editorial Board does not accept texts previously published in other publications.
 4. The Editorial Board does not return unsolicited materials.
 5. Texts are accepted in English or Polish (summary in English).
 6. The authors are responsible for the information and views contained in the articles.
 7. The Editorial Board is the final body accepting an article for publication in a given issue.
 8. Articles published in the Journal are free of charge.
 9. Please prepare the text in accordance with the attached Editorial Requirements.

Steps for publishing a text

 1. The author(s)  sends a proposed article in electronic form according to the guidelines specified on the  Journal’s webpage to czasopismo@wans.edu.pl
 2. The article is sent for review. The Editors appoint two independent reviewers.
 3. The Editors send the author a review of the text in electronic form.
 • In the case of two positive reviews, the author shall make the necessary corrections and return the completed article to the Editor.
 • In the case of one positive review and one negative review, the author may ask for the article to be reviewed a second time after (s)he has made the necessary corrections. After receiving a second positive review, the article is directed for publication in the next issue of the Journal.
 • In the case of two negative reviews, the article is not published, and Editors inform the author.
 1. The author has 14 days to make corrections identified by the Reviewer.
 2. After receiving  information from the editor that the article has been accepted for publication, the author sends a completed and signed handwritten form declaring consent to the publication of the article in electronic form. The completed form should be sent to the Editor at the following address:

e-mail: pif.czasopismo@wans.edu.pl

 1. The Editors reserve the right to make any corrections indicated by the corrector of the text.
 2. The Editors send one copy of the journal to the author, to the address indicated by the author.

Kontakt

Czasopismo „Przedsiębiorstwo & Finanse”
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15 – 472 Białystok

e-mail: pif.czasopismo@wans.edu.pl

Plik
pdf Wymagania edytorskie
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oświadczenie_AUTORZY
msword Umowa z autorami