fbpx

Terminy rekrutacji:

– Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpoczyna się od dnia1 czerwca 2024 roku i trwa do dnia 15 września 2024 r.

– Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpoczyna się od dnia2 stycznia 2025 roku i trwa do dnia 28 lutego 2025 r.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742), przyjęcie na studia wyższe do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku następuje w trybie:

1) rekrutacji,

2) potwierdzanie efektów uczenia się,

3) przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia wyższe określa Uchwała Nr 9 z 3_03_2023_wprowadzenie_zmian_do_Uchwały Nr 4 Rekrutacja na rok akademicki_2023_2024

 

 

 

Rekrutacja

Procedura przyjęcia na studia wyższe w procesie rekrutacji obejmuje, m.in.:

Na studia pierwszego stopnia – pozytywny wynik egzaminu maturalnego (świadectwo dojrzałości) oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która ma potwierdzić predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku, w tym:

 • świadectwo „nowa matura” albo
 • świadectwo „stara matura” albo
 • świadectwo IB albo
 • świadectwo EB albo
 • świadectwo wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach albo
 • inne świadectwo wydane za granicą uznane w trybie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za dokument potwierdzający w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Niezbędna dokumentacja związana z procesem rekrutacji na studia wyższe i tokiem studiów – podanie o przyjęcie na studia wyższe, w tym:

 • klauzula informacyjna w sprawie rekrutacji na studia wyższe oraz w procesie uczenia się na studiach wyższych,
 • oświadczenie (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 • podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną,
 • upoważnienie do uzyskania informacji,
 • informacja o obowiązkowej czynnej służbie wojskowej.

Załączniki do podania o przyjęcie na studia wyższe drukowane są z systemu informatycznego Uczelni przy składaniu podania: https://rekrutacja.wsfiz.edu.pl/podanie/ikz.aspx

Rekrutacja na zasadach potwierdzania efektów uczenia się - PEU

Procedura przyjęcia na studia wyższe w procesie potwierdzania efektów uczenia się

Uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej może nastąpić tylko w trybie potwierdzania efektów uczenia się przed rozpoczęciem studiów.

Potwierdzenie efektów uczenia się – PEU, to proces poprzedzający rekrutację na studia.

PEU pozwala kandydatom na studia na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.

Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów wybranego przez kandydata kierunku studiów.

Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającego na celu przyjęcie jej na studia.

We Wschodnioeuropjekiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się określa Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia trybie potwierdzania efektów uczenia się?

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wschodnioeuropjeka Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:

Wydział Nauk Ekonomicznych, WANS w Białymstoku:

 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Wydział Zarządzania, Filia w Ełku WANS w Białymstoku:

 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Liczba studentów, którzy zostaną przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

 Na czym polega procedura PEU i kto ją inicjuje?

Potwierdzenie efektów uczenia się polega na weryfikacji posiadanego przez kandydata na studia wyższe zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem edukacji lub studiów wyższych, tj. poza szkołą średnią lub wyższą, w szczególności w drodze wykonywanej pracy zarobkowej, prowadzonej działalności gospodarczej/społecznej, działalności naukowej lub rozwoju osobistego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat itd.

Postępowanie w sprawie PEU odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej (kandydata na studia). Wzór wniosku. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.

Wniosek należy złożyć do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji za pośrednictwem Biura Rekrutacji w terminie:

 • od 1 marca do 31 maja roku poprzedzającego kolejny rok akademicki – w przypadku rekrutacji na semestr zimowy;
 • od 1 grudnia do 31 stycznia – w przypadku rekrutacji na semestr letni.

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo dojrzałości;
 • dyplom ukończenia studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia;
 • dokumentację potwierdzającą wymagany staż pracy (w szczególności taką jak: zaświadczenie/nia z zakładu/ów pracy, świadectwa pracy, umowa/y o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej; opinie pracodawcy/ów, rekomendacje; opis stanowiska pracy, zakres obowiązków itp.);
 • dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego (taką jak przykładowo: certyfikaty, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia ukończonych kursów/ szkoleń; zaświadczenie/nia o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych; opis doświadczenia zawodowego; informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i inne);
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu.

Jeżeli wniosek dotyczy potwierdzenia efektów uczenia się właściwych dla praktyki zawodowej musi on także zawierać opis węzłowych zadań/ czynności, wskazujących osiągnięcie wymaganych efektów uczenia, przypisanych praktyce zawodowej na danym kierunku, profilu i etapie. Ramowe Programy praktyk zawodowych

 

Dokumentację, dołączaną do wniosku o PEU, składa się w kopii. Pracownikowi Uczelni przyjmującemu wniosek należy okazać oryginały załączonych do wniosku dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności z oryginałem.

Do każdego dokutemu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty za PEU.

Ile wynosi opłata za PEU i jak się ją wnosi?

Procedura PEU jest odpłatna. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora Nr 29 z 24_05_2021 w sprawie opłat za potwierdzenie efektów uczenia się.

Wnioskodawca, po złożeniu wniosku o przeprowadzenie procedury PEU, zostaje poinformowany (na wskazany we wniosku adres e-mail) o wysokości opłaty. Wysokość opłaty określa Wydziałowa Komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się, zgodnie z Tabelą opłat za PEU, na podstawie złożonych dokumentów i ustaleniu zakresu tematycznego PEU.

Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji (na wskazany przez Wnioskodawcę adres e-mail) o wysokości opłaty.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Kwota do zapłaty: np. 85 zł

Sposób płatności: np. przelew albo Płatność PayU albo BLIK albo PayPal

Tytuł wpłaty: np. „koszt prac administracyjnych Komisji”

Dane WANS w Białymstoku: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok

Kopię potwierdzenia wpłaty Wnioskodawca przekazuje do Biura Rekrutacji.

Opłata niezależnie od wyniku postępowania w sprawie przeprowadzenia potwierdzania efektów uczenia się nie podlega zwrotowi.

Niepodpisanie umowy o przeprowadzenie procedury PEU skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. To samo dotyczy braku wniesienia opłaty.

Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się

Postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się przeprowadza Wydziałowa Komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Po zakończeniu procedury PEU Wnioskodawca otrzymuje rozstrzygniecie Wydziałowej Komisji do spraw potwierdzania efektów uczenia się, o potwierdzeniu efektów uczenia się, które może być podstawą przyjęcia na studia.

Rozstrzygniecie o potwierdzeniu efektów uczenia się zachowuje ważność w okresie obowiązywania programu studiów danego kierunku, poziomu i profilu, którego zajęcia/grupa zajęć objęte były potwierdzaniem efektów uczenia się, jednak nie dłużej niż 2 lata.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzania efektów uczenia się.

O ile Regulamin potwierdzania efektów  uczenia się nie stanowi inaczej, do przyjęcia na studia Kandydata, któremu potwierdzono efekty uczenia się, stosuje się odpowiednio właściwą na dany rok akademicki uchwałę Senatu WANS w Białymstoku w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2024/2025.

Rekrutacja na zasadach przeniesienia się z innej uczelni

Procedura przyjęcia na studia wyższe w procesie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Przy przenoszeniu studentów z Uczelni polskich lub Uczelni zagranicznych, uznawane są osiągnięte przez nich dotychczasowe wyniki uczenia się zgodnie z zasadami przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej Uczelni polskiej albo Uczelni zagranicznej w miejsce punktów ECTS przypisanych zajęciom i praktykom zawodowym określonym w programie studiów i harmonogramie realizacji programu studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia/uczenia się, w trybie określonym w Regulaminie studiów WANS w Białymstoku.

Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który zamierza przenieść się do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku zobowiązany jest złożyć w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:

 • wniosek o przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej
 • wykaz zaliczonych zajęć i/lub kartę przebiegu studiów z uwzględnieniem przedmiotów, liczby ich godzin, uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
 • w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rozstrzygnięcie o przeniesieniu i uznaniu zajęć, na wniosek kandydata na studia/studenta, podejmuje Dziekan wydziału, po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata na studia/studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej Uczelni polskiej albo Uczelni zagranicznej. Dziekan wydziału określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta ewentualnych różnic wynikających z programów studiów.

Przy rozpatrywaniu wniosków Dziekan bierze pod uwagę między innymi:

 • osiągnięcia naukowe studenta,
 • sytuację losową,
 • ilość występujących różnic programowych.

Osoba, której wyrażono zgodę na przeniesienie się z innej Uczelni do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, dostarcza i/lub uzupełnia również niezbędne dokumenty:

 • kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oryginały do wglądu;
 • podanie o przyjęcie na studia wyższe,
 • klauzulę informacyjną w sprawie rekrutacji na studia wyższe oraz w procesie uczenia się na studiach wyższych,
 • oświadczenie (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 • podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną,
 • upoważnienie do uzyskania informacji,
 • informację o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej.

W przypadku przeniesienia się studenta z innej Uczelni dokumenty z teczki akt osobowych przesyła się do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, tj.:

 • dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:
 1. poświadczoną przez uczelnię kopię:
 • dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia,
 • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
 1. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców – również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka;
 • dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia;
 • karty okresowych osiągnięć studenta;
 • decyzje dotyczące przebiegu studiów.