fbpx

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji WSFiZ jest to miejsce dedykowane przedsiębiorcom. Tym stawiającym pierwsze kroki, jak i tym doświadczonym, z wieloletnim stażem. Pomagamy przedsiębiorcom poprzez wsparcie w procesie rejestracji firmy, itp.

CPI – REI - FPPP

CPI WSFIZ jest animatorem Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji.  Wzięła udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie oraz realizację warsztatów budujących świadomość́ związaną̨ z przemysłem przyszłości, a jej oferta została przyjęta do realizacji. Zamówienie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości zorientowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy na temat procesów cyfryzacji przedstawicielom kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie. Spotkania, w których wzięło udział blisko 1000 menagerów z całej Polski, w tym ponad 100 z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poza dostarczeniem informacji na temat zmian w modelu biznesowym będących konsekwencją procesu cyfryzacji, były okazją do bezpośredniego kontaktu z technologią.

Informacje o programie oraz wydarzeniu:

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia

CPI – Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości

CPI kontynuuje proces animacji Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości, do którego w ostatnim czasie swój akces złożył Podlaski Klub Biznesu. Aktualnie zarządzaną przez CPI inicjatywę współtworzą przedstawiciele firm z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym tworzących kluczowe klastry krajowe, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

CPI odpowiada za prowadzenie elektronicznej bazy danych RCKPP.

Baza danych/ serwis zbiera informację na temat zasobów ludzkich – baza ekspertów oraz zasobów infrastrukturalnych kluczowych dla prezentacji, rozwoju i wdrożeń o charakterze 4.0

CPI WSFiZ złożył we współpracy z fundacją REI projekt realizacji działania – identyfikacja potencjału i budowa ekosystemu w woj. podlaskim na rzecz Doliny Rolniczej 4.0.

Dolina Rolnicza 4.0 to kluczowy z poziomu strategii rozwoju regionu projekt, którego celem jest oddziaływanie na złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw w sektorze, związany ze zmianą modelu biznesowego firmy i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu. Warunkiem transformacji sektora rolniczego jest skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych oraz zasobów danych, w celu osiągniecia sukcesu biznesowego oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Efektem proponowanego przez CPI&REI działania jest zorganizowany ekosystem uwzględniający kapitał ludzki i techniczny poszczególnych branż i sieci powiązanych podmiotów oraz instytucji. Działanie obejmuje pozyskanie informacji odnośnie świadomości, gotowości a także potrzeb i barier regionalnych w procesie transformacji cyfrowej. Interwencja pozwola całemu środowisku, w tym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego przygotować plan działań dopasowany do aktualnych i przyszłych potrzeb sektora rolniczego i powiązanych. Proces swoistej inwentaryzacji pozwola poznać i skonsolidować środowisko zorientowane na podnoszenie konkurencyjności regionu poprzez cyfrowe przemiany firm i instytucji w branży.

CPI jako partner realizacji doradczych usług prorozwojowych.

CPI WSFiZ we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskim Klubem Biznesu świadczy prorozwojowe usługi doradcze. Usługi mogą być tymi wskazanymi w katalogu Urzędu Marszałkowskiego jak również być przygotowane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy.

Link do strony:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-8.html

CPI WSFiZ wspiera firmy w procesie aplikacyjnym.

Aktualnie CPI WSFIZ promuje zakup poniższych usług doradczych:

 • Opracowanie biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Pozyskiwanie kontrahentów zagranicznych
 • Strategia wejścia na rynek zagraniczny
 • Przygotowanie do udziału w zagranicznych imprezach targowo- wystawienniczych
 • Analiza wymogów formalno – prawnych wprowadzenia produktu/usługi na rynek zagraniczny
 • Badanie (audyt) potencjału internalizacji przedsięwzięcia
 • Analiza potencjału docelowego rynku zagranicznego
 • Doradztwo w zakresie koncepcji oraz możliwości sfinansowania przedsięwzięć rozwojowych (od pomysłu do realizacji)
 • Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa oraz usprawnień systemu informacji zarządczej
 • Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie oceny warunków wdrożeniowych nowych produktów i usług
 • Diagnoza biznesu
 • Opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi
 • Audyt funkcji sprzedaży wraz z rekomendacją działań strategicznych
 • Audyt funkcji produkcji wraz z rekomendacją działań strategicznych
 • Audyt funkcji marketingu wraz z rekomendacją działań strategicznych
 • Wsparcie wdrożenia marketingowej strategii cyfrowej przedsiębiorstwa
 • Wsparcie wdrożenia strategii komercyjnej przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja procesu rekrutacji, wsparcie wdrożenia efektywnej oceny pracowników oraz ścieżki rozwoju talentów
 • Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki
 • Audyt funkcji zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wraz z symulacją wdrożenia zaproponowanych rozwiązań
 • Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej
 • Badania opinii i satysfakcji klientów
 • Badania satysfakcji pracowników
 • Transformacja Cyfrowa – stworzenie modelu biznesowego opartego na założeniach strategii Przemysłu 4.0 oraz wiodących platform cyfrowych
 • Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
 • Lean Manufacturing
 • Audyt ryzyka walutowego