fbpx

O NAS

BIURO DS. WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (BON) jest jednostką ogólnouczelnianą

Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku powołaną przez Rektora do realizacji spraw związanych z zapewnieniem kandydatom, studentom i słuchaczom będącym osobami ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, badaniach naukowych i życiu Uczelni. BON działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego. Zadania BON w Filii Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Ełku wykonuje Sekcja BON Filii w Ełku. Pracami BON kieruje Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością – Kierownik BON.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością – dr Elżbieta Agnieszka Ambrożej

Alternatywne formy wsparcia reguluje Uchwała nr 4

WAŻNA INFORMACJA

W związku ze zmianą nazwy Uczelni i zgodnie z zarządzeniem nr RK.021.52.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku na nazwę Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, wszystkie akty prawne wydane do dnia 30 grudnia 2022 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku zachowują swoją moc.

KONTAKT

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, Budynek B, pokój nr 14
Tel: 85 678 58 15
e-mail: bon@wans.edu.pl

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Filia w Ełku
19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 3A
Tel: 87 621 61 46
e-mail: bon.elk@wans.edu.pl

PRACOWNICY BIURA

 • Sabina Renata Krzyżanowska– pracownik Biura w Białymstoku

Dyżury:
Poniedziałek: 9:00-14:00
Wtorek: 10:00-14:00
Środa: 10:00-14:00
Czwartek: 10:00- 13:00
Piątek: 10:00-14:00

Sobota:  9:45-11:15 (w terminach: 09, 23 marca; 06, 20 kwietnia; 11, 25 maja; 08 czerwca 2024) 

Niedziela: 11:30-14:00 (w terminach: 10, 24 marca; 07, 21 kwietnia; 12, 26 maja; 09 czerwca 2024)

Istnieje możliwość uzgodnienia terminów drogą mailową

e-mail: bon@wans.edu.pl

 • Sabina Renata Krzyżanowska– pracownik Biura Filii w Ełku

Dyżury: kontakt drogą mailową

e-mail: bon.elk@wans.edu.pl 

WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 • Dr Izabela Solarczyk – psycholog, pokój nr 14

Dyżury: – kontakt drogą mailową

e-mail: izabela.solarczyk@wans.edu.pl

Istnieje możliwość uzgodnienia terminów bezpośrednio z psychologiem poprzez e-mail, a także odbycia spotkań on-line.

UWAGA!

Biuro ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami nie prowadzi leczenia psychiatrycznego oraz psychoterapii. W wypadku poważniejszych problemów, które wymagają porady lekarskiej i/lub dłuższego cyklu konsultacji psychopedagogicznych bądź psychoterapii, prosimy kierować się do Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie tego rodzaju pomoc jest udzielana bezpłatnie (w ramach NFZ).

Pomoc w nagłych wypadkach

Telefon: 85 744 50 28 – Kryzysowy Telefon Zaufania

Telefon: : 85 879 79 46 czynny całą dobę – Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok)

 

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), studenci z niepełnosprawnościami mogą również korzystać ze środków finansowych Funduszu Stypendialnego. Zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku student może ubiegać się o następujące świadczenia ze środków budżetu państwa: 

 1. stypendium socjalne;  
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych; 
 3. zapomogę; 
 4. stypendium rektora. 

Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Więcej informacji na stronie www.wans.edu.pl w zakładce Studenci/Stypendia    https://wans.edu.pl/biuro-stypendialne/  oraz w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WANS w Białymstoku https://wans.edu.pl/biuro-stypendialne/regulamin-i-wnioski/  

Polityka zapewnienia dostępności we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku

We Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku została przyjęta Polityka zapewnienia dostępności wprowadzona zarządzeniem nr RK.021.40.2022 Rektora z dnia 31 października 2022 r.

Obowiązującymi aktami są:

 1. Regulamin przyznawania wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
 2. Procedura przyznawania wsparcia udzielanego przez asystenta dydaktycznego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
 3. Procedura postępowania z osobami niepełnosprawnymi na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
 4. Regulamin wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami prowadzonej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

Pozostałe akty, stanowiące załączniki do Polityki zapewnienia dostępności wchodzą w życie z dniem 01 października 2023 r.

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.43.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących dostosowania obowiązujących w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku procedur procesu kształcenia i weryfikacji wiedzy osobom ze szczególnymi potrzebami
pdf Zarządzenie nr RK.021.40.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zapewnienia dostępności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 1 do Polityki zapewnienia dostępności – Regulamin Biura ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 2 do Polityki zapewnienia dostępności – Regulamin przyznawania wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 3 do Polityki zapewnienia dostępności – Regulamin wypożyczalni technicznych urządzeń wspomagających proces kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami prowadzonej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 4 do Polityki zapewnienia dostępności – Regulamin udzielania wsparcia psychologicznego dla studentów, słuchaczy oraz pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 5 do Polityki zapewnienia dostępności – Regulamin wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 6 do Polityki zapewnienia dostępności – Procedura zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 7 do Polityki zapewnienia dostępności – Procedura zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego studentom z niepełnosprawnościami oraz studentom ze szczególnymi potrzebami – nadana Uchwałą nr 4 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych wobec studiujących osób ze szczególnymi potrzebami
pdf Załącznik nr 8 do Polityki zapewnienia dostępności – Procedura postepowania z osobami niepełnosprawnymi na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 9 do Polityki zapewnienia dostępności – Procedura przyznawania wsparcia udzielanego przez asystenta dydaktycznego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Załącznik nr 10 do Polityki zapewnienia dostępności – Procedura dotycząca standardów dostępności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Akty prawne powszechnie obowiązujące

Plik
pdf Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.)
pdf Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
pdf Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 82).
pdf Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
pdf Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20).
pdf Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Akty prawne wewnętrzne

Plik
pdf Regulamin studiów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Regulamin pomocy materialnej studentom Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku