fbpx

Od roku akademickiego 1998/99 umożliwiamy naszym studentom odbycie części studiów na uczelniach zagranicznych. Początkowo wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i  aktywności obywatelskiej.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Dowiedz się więcej o programie pod adresem www.erasmusplus.org

TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Projekty mobilności studentów mają wspierać zdolność do zatrudnienia, włączenie społeczne, aktywność obywatelską, innowacje i zrównoważenie środowiskowe w Europie i poza jej granicami przez zapewnienie studentom wszystkich kierunków i cyklów studiów możliwości studiowania lub szkolenia za granicą w ramach studiów.

Cele działania:

 • umożliwienie studentom poznania różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów w kontekście europejskim i międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności przekrojowych studentów, takich jak komunikacja, znajomość języków, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;
 • rozwijanie przyszłościowych umiejętności studentów, takich jak umiejętności cyfrowe, które umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;
 • umożliwienie rozwoju osobistego, obejmującego np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i pewność siebie.

 

JESTEŚ STUDENTEM WANS? WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Studenci mają możliwość wyjazdu na praktykę do firmy za granicą. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów.

DO JAKICH INSTYTUCJI MOŻNA WYJECHAĆ NA PRAKTYKĘ?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki.
W tym celu mogą korzystać z ofert umieszczanych na stronie www.erasmusintern.org

W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być:

 1. Każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:
  – publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo;
  – organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  – ambasada lub urząd konsularny wysyłającego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem;
  – partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  – instytut badawczy;
  – fundacja;
  – szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie);
 2. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 3. Instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 4. Instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności.

Praktyka nie może być realizowana w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny tutaj); organizacjach zarządzających programami UE (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

 • student zarejestrowany na studiach I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 • student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie,
 • student powinien ubiegać się o wyjazd na praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem jego studiów

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach programu). Praktyką jest, że studenci naszej uczelni wyjeżdżają na staże i praktyki na 2-3 miesiące w okresie wakacyjnym.

UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności. Dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+!

Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus+ na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WYJECHAĆ NA PRAKTYKI?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie Erasmus+ powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w określonym terminie w Biurze Erasmus+ (ul. Ciepła 40, pok. 23, parter).

Terminy składania dokumentów:

I – do 30 marca
II – do 30 października

Komplet dokumentów można ściągnąć tutaj. Można go również otrzymać bezpośrednio w Biurze Erasmus+.

DO FORMULARZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym będzie się posługiwał student w trakcie praktyki,
 • opinia Dziekana oraz jego zgoda na wyjazd,
 • zdjęcie,
 • pismo z instytucji przyjmującej na praktykę potwierdzające gotowość przyjęcia studenta w danym terminie,
 • dokument potwierdzający przynależność do grupy z mniejszymi szansami studentów otrzymujących stypendium socjalne lub studentów z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.

Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy ustalonymi na mocy zarządzenia Rektora.

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności 

ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY NA WYJAZD - I CO DALEJ?

 „Erasmus+ Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships”. Jest to dokument precyzujący program praktyki w instytucji przyjmującej oraz sposób jej uznania.  W celu przygotowania dokumentu skontaktuj się z instytucją przyjmującą oraz skonsultuj się z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+ na naszej uczelni.

Koordynatorzy Wydziałowi:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych – dr Anna Iwacewicz-Orłowska, prof. WANS
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki – mgr Tomasz Hrynkiewicz
 • Wydział Zarządzania w Ełku – dr Karol Kowalewski, prof. WANS

Zaplanuj podróż i zakwaterowanie. Sprawdź jak najlepiej dojechać do kraju docelowego, zapoznaj się z możliwościami zakwaterowania. Warto sprawdzić też co polecają studenci, którzy już wyjeżdżali do danego kraju.

Ubezpieczenie. Uczestnik wymiany musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowym jest ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zalecanym jest też posiadanie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Zakres ubezpieczenia może też zależeć od specyfiki praktyki lub wymagań instytucji przyjmującej.  Za wybór ostatecznego zakresu oraz zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny Uczestnik. We właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazdu do kraju UE).

Testy i kursy językowe Online Language Support. Studenci zakwalifikowani na wyjazd podlegają testom biegłości językowej. Mogą też uczestniczyć w kursie online, który wzmocni ich kompetencje językowe (z języka testu lub/i języka kraju przyjmującego).

 • link do Online Language Support znajdziesz tutaj.

Umowa. Przed wyjazdem student podpisuje umowę, w której określony jest czas trwania praktyk, wysokość przyznanego wsparcia finansowego oraz warunki wyjazdu. Do sporządzenia umowy niezbędne są dane dotyczące konta bankowego oraz ubezpieczenia.

ILE WYNOSI STYPENDIUM?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady Programu Erasmus+ w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisywana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Studenci „z mniejszymi szansami” 

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto ma możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

WYJAZDY NA STUDIA

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd na część studiów za granicę, do wybranej uczelni partnerskiej.
Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

NA JAKIE UCZELNIE MOŻNA WYJECHAĆ NA STUDIA?

Zapoznaj się z naszą listą uczelni partnerskich – na tej stronie

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

 • student zarejestrowany na studiach I stopnia i II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych
  (w przypadku studiów pierwszego stopnia w momencie wyjazdu powinien być studentem co najmniej drugiego roku studiów),
 • student powinien znać język, w którym są prowadzone zajęcia w wybranej uczelni partnerskiej na tyle, by móc w nich aktywnie uczestniczyć,
 • w zakwalifikowaniu się na wyjazd pomaga także wysoka średnia ocen oraz pozytywna opinia Dziekana,
 • student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus). Studenci naszej uczelni wyjeżdżają najczęściej na okres jednego semestru.

UWAGA!

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w Programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WYJECHAĆ NA STUDIA?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie Erasmus+ powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Biurze Erasmus+ (ul. Ciepła 40, pok. 23, parter).

Terminy składania dokumentów:
I – do 30 marca
II – do 30 października

Formularz aplikacyjny (wraz z innymi dokumentami, o których piszemy niżej) można ściągnąć tutaj. Formularz można również otrzymać bezpośrednio w Biurze Erasmus+.

DO FORMULARZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY::

 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej,
 • opinia Dziekana,
 • zdjęcie,
 • dokument potwierdzający przynależność do grupy z mniejszymi szansami studentów otrzymujących stypendium socjalne lub studentów z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.

Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy ustalonymi na mocy zarządzenia Rektora.

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY NA WYJAZD - I CO DALEJ?

Zgłoszenie w uczelni partnerskiej. Każda z uczelni partnerskich ma własną procedurę rejestracji studentów Erasmusa – może to być rejestracja online lub formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i wysłania pocztą.

„Learning Agreement” / „Online Learning Agreement” (OLA). Jest to dokument precyzujący, jakie przedmioty student ma zaliczyć w czasie studiów w zagranicznej uczelni będący też podstawą (obok Transcript of Records) uznania okresu studiów.

Sprawdź, jakie przedmioty oferuje uczelnia przyjmująca i skonsultuj się z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+ na naszej uczelni:

Koordynatorzy Wydziałowi:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych – dr Anna Iwacewicz-Orłowska, prof. WANS
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki – mgr Tomasz Hrynkiewicz
 • Wydział Zarządzania w Ełku – dr Karol Kowalewski, prof. WANS

Zaplanuj podróż i zakwaterowanie. Informacje o zakwaterowaniu student zazwyczaj dostaje od uczelni partnerskiej. Najczęściej proponuje ona zakwaterowanie w swoich akademikach lub podaje kontakt do instytucji pośredniczących w poszukiwaniu zakwaterowania. Warto sprawdzić też, co polecają studenci, którzy już wyjeżdżali do danego kraju.

Ubezpieczenie. Uczestnik wymiany musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowym może być ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zalecanym jest też posiadanie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Za wybór ostatecznego zakresu oraz zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny Uczestnik. We właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazdu do kraju UE).

Testy i kursy językowe „Online Language Support”. Studenci zakwalifikowani na wyjazd podlegają testom biegłości językowej. Mogą też uczestniczyć w kursie online, który wzmocni ich kompetencje językowe (z języka testu lub/i języka kraju przyjmującego).

 • link do Online Language Support znajdziesz tutaj.

Umowa. Przed wyjazdem student podpisuje umowę, w której określony jest czas trwania studiów w zagranicznej uczelni, wysokość przyznanego wsparcia finansowego oraz warunki wyjazdu. Do sporządzenia umowy niezbędne są dane dotyczące konta bankowego oraz ubezpieczenia.

ILE WYNOSI STYPENDIUM?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisywana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Studenci „z mniejszymi szansami” 

Kim są studenci z mniejszymi szansami i co im przyszługuje?

 • Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).
 • Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, ma możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Plik
pdf Erasmus+ Policy Statement 2021-2027
pdf Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy Erasmus+
pdf Zasady finansowania wyjazdów studentów - Konkurs KA131 2023
pdf Zasady finansowania wyjazdów studentów - Konkurs KA131 2022
zip Zestaw dokumentów aplikacyjnych dla studentów wyjeżdżających na STUDIA
zip Zestaw dokumentów aplikacyjnych dla studentów wyjeżdżających na PRAKTYKI
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Learning Agreement
.
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus+ na uniwersytecie w Lizbonie
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus+ na uniwersytecie na Malcie
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus+ na uniwersytecie w Tampere
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus na praktykach w Barcelonie
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus+ na uniwersytecie w Grecji
pdf RELACJA STUDENTA: Erasmus+ na praktykach w Hiszpanii

Biuro Erasmus+

ul Ciepła 40, pok. 23
15-472 Białystok

czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.30

oraz w następujące soboty:
9 III, 23 III, 6 IV, 11 V, 8 VI, 22 VI 2024 r.
w godz. 8.00-14.00

tel. 85 67 50 672

e-mail: erasmus@wans.edu.pl