fbpx

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 znajduje się na stronie Ministerstwa.

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określają:

Szczegółowa procedura składania wniosków jest określona zarządzeniem Zarządzenie Rektora WANS z dnia 21 września 2023 r. w sprawie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku.

Uwaga!

  • Jednym z warunków ubiegania się o stypendium ministra jest zaliczenie poprzedniego roku studiów i uzyskanie wpisu na kolejny rok. W związku z tym studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok studiów jednolitych magisterskich nie mogą ubiegać się o to stypendium.
  • Nie jest punktowana średnia ocen ze studiów, tylko znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów będą składane poprzez system ZSUN/OSF.

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2023 r.