fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(19.11.21)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (19.11.21, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Współczesne trendy w turystyce a pandemia”, który poprowadzi Pan Adam Walicki – Prezes Resursy Podlaskiej.

Więcej o Prelegencie:

Adam Walicki – Prezes Resursy Podlaskiej, której celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego województwa podlaskiego. Od ponad dwudziestu lat, jako doradca w zakresie komunikacji i zarządzania marketingowego współpracuje z wiodącymi firmami regionu. Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, która zajmuje się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz promowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego. Wiceprezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji poprzez wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu talentów. Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE realizującego badania społeczne i gospodarcze, m.in. dotyczące rozwoju Polski Wschodniej. Wykładowca marketingu na studiach podyplomowych i studiach MBA na WSFiZ w Białymstoku. Współorganizator konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej” /2011, 2012/. Członek Rady Programowej Wschodniego Kongresu Gospodarczego /2014, 2015, 2016/ oraz kapituł konkursów i rankingów gospodarczych.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY0OWIzYzMtMWMzZS00YjA4LTg5MzgtZTdlODc0NjRhZjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

18 listopada 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(19.11.21)