fbpx

Zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w WSFiZ w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uczelni!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r., które czasowo ograniczało funkcjonowanie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając równocześnie na uwadze nadal obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wydane przez organy władzy publicznej ze względu na ten stan przepisy oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022, a także stanowisko Ministra wyrażone w liście do rektorów, po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji i opinii członków naszej Społeczności Akademickiej, przekazuję następujące zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Zarządzenie nr RK.021.37.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022).

Zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku co do zasady są realizowane w sposób stacjonarny, w siedzibie uczelni.

  1. Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość (tryb zdalny) wspiera proces kształcenia i umożliwia ograniczenie kontaktu bezpośredniego w sytuacjach tego wymagających. Sugeruje się rozważenie możliwości prowadzenia w sposób zdalny zajęć realizowanych w dużych grupach.
  2. Na studiach niestacjonarnych zaleca się zaplanowanie zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym w piątki w godzinach popołudniowych, co ograniczy studentom konieczność dojazdów i dodatkowych noclegów.
  3. Wybór formy realizacji zajęć (tryb stacjonarny/ zdalny) pozostawia się do decyzji dziekana oraz prowadzącego zajęcia z zastrzeżeniem, że rekomendacja dotyczy zajęć, w których nie jest niezbędna fizyczna obecność studenta w celu realizacji założonych efektów uczenia się.
  4. Jeśli w planie zajęć przewidziane są zajęcia realizowane w sposób zdalny, rekomenduje się, by zajęcia realizowane stacjonarnie i zdalnie odbywały się w inne dni tygodnia.
  5. W odniesieniu do studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, organizację i tryb prowadzenia zajęć pozostawia się do ustalenia przez kierowników jednostek ogólnouczelnianych w porozumieniu z kierownikami poszczególnych studiów i innych form kształcenia.
  6. Rekomenduję się, aby weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się (egzaminy/ zaliczenia) odbywała się w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników). W uzasadnionych przypadkach egzaminy i zaliczenia mogą odbywać się w formie zdalnej, o ile formuła egzaminu lub zaliczenia wyklucza możliwości nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu.
  7. Obsługę studentów w dziekanatach prowadzi się w formie stacjonarnej. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów zaleca się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sytuacjach, które nie wymagają fizycznej obecności studentów. Przedłużenia legitymacji studenckich dokonuje się w dziekanatach wydziałów, zgodnie obowiązującymi zasadami.
  8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz obsługa studentów w dziekanatach odbywają się z zachowaniem obowiązujących wytycznych i wymogów sanitarnych (obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki).
  9. Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2021/2022 planuje się w formie stacjonarnej. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się w dniu 09.10.2021 r. o godz. 10:00 w Auli Dużej, zaś w Filii w Ełku w dniu 10.10.2021 r. o godz. 10:00 w Auli nr 32.

Ewentualne zmiany w organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022 będą reakcją na dynamikę zachorowań na COVID-19, wytyczne GIS, decyzje MEiN oraz Rządu RP.

 

Doc. dr Edward Hościłowicz

Rektor

 

Data publikacji

30 września 2021 r.