fbpx

WSFiZ zmieniła nazwę na Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 grudnia 2022 r., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki (nr DSW-WNN.8014.255.2022.4.RJ)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zmienia nazwę na:

 WSCHODNIOEUROPEJSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

W BIAŁYMSTOKU

(w skrócie WANS).

Wdrażana zmiana podnosi rangę i prestiż Uczelni oraz stwarza nowe możliwości jej rozwoju. Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku edukacyjnym, umożliwi ona również poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów.

Użyty w nazwie Uczelni zwrot „Wschodnioeuropejska” nawiązuje do europejskich wartości oraz do 30-letniej historii założyciela naszej Uczelni – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki Sp. z o.o.w Białymstoku

Wyrazy „akademia nauk stosowanych”, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są zastrzeżone dla uczelni zawodowych, które łącznie spełniają warunki dotyczące:

– potencjału kadrowego,

– pozytywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

– ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym,

– kierunków, w ramach których prowadzone jest kształcenie,

– liczby studentów.

Zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni na najbliższe lata, kierunek zmian będą wyznaczać wartości „5P”

Przywództwo dla przyszłości, Podmiotowość, Proaktywność, Pasja oraz Praktyka.

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, obchodząca jubileusz 30-lecia, znajduje się w gronie Uczelni, którym dane jest pisać nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

Jednocześnie informujemy, że: 

  • Dotychczasowy adres strony internetowej Uczelni nazwa wsfiz.edu.pl oraz wszystkie adresy mailowe wsfiz pozostają nadal aktywne.
  • NIP, REGON, numery kont bankowych i telefonów oraz adres siedziby i adresy bazy dydaktycznej pozostają bez zmian.
  • Zmiana nazwy uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Nie zachodzi konieczność zawierania aneksów umów, które są w trakcie realizacji.
  • Dotychczasowe, wewnętrzne akty prawne Uczelni zachowują swoją moc.
  • Zmiana nazwy Uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy.
  • Wszystkie zmiany wizualne związane z nową nazwą uczelni będą wprowadzane sukcesywnie.

Od dnia 30 grudnia 2022 roku faktury, wpłaty oraz korespondencję prosimy kierować na adres:

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
NIP: 542 10 18 448,  REGON: 050247894
tel. 85 76 85 823

Data publikacji

04 kwietnia 2023 r.

WSFiZ zmieniła nazwę na Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku