fbpx

Jak będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 w WSFiZ?

Zgodnie z zarządzeniem nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  kształcenie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w Filii w Ełku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach będzie realizowane w systemie mieszanym, tj. w trybie kontaktu bezpośredniego (w formie tradycyjnej), w trybie e-lernigowym lub zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz w trybie hybrydowym (blended learning).

Zgodnie z zarządzeniem nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dopuszcza się realizację zajęć:
1)      w trybie kontaktu bezpośredniego, które będą realizowane:
a)      części zajęć dydaktycznych: ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, seminariów, w tym dyplomowych wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
b)      zajęcia dydaktyczne, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się wymagają kontaktu bezpośredniego; w szczególności zajęcia w formie praktyk zawodowych oraz zajęć terenowych;
c)      zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, z wyłączeniem wykładów dla grup liczących powyżej 50 osób w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej zapewnienie wymaganego reżimu sanitarnego; wykłady takie powinny być organizowane w trybie zdalnym;
d)      zajęcia o charakterze propedeutycznym i integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia;
e)      prace naukowe lub badania konieczne do prac dyplomowych lub zaliczeniowych.
1)      w trybie hybrydowym (blended learning):
a)      części zajęć dydaktycznych: ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów, w tym dyplomowych;
b)      części zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia.
1)      w trybie e-learningowym, zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem realizacji programów studiów każdego z kierunków, poziomu i form studiów.
2)      w trybie zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) realizowane jest:
a)      dla zajęć, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się nie wymagają kontaktu bezpośredniego, w szczególności wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń;
b)      dla zajęć, o których mowa w ust. 2, gdy ze względu na posiadaną infrastrukturę nie jest możliwe zapewnienie wymaganego reżimu sanitarnego.

Środki ostrożności w czasie pandemii

Zajęcia dydaktyczne, egzaminy, w tym dyplomowe lub zaliczenia w trybie kontaktu bezpośredniego należy realizować z zachowywaniem wszelkich środków ostrożności, w tym dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach, używania masek ochronnych oraz rękawic ochronnych. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zobowiązują się do prawidłowego mycia rąk, zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w zarządzeniach w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii (zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Zarządzenie nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  dostępne jest na stronie:
https://www.e-bip.org.pl/upload/00505/25095/0321039-44783880.pdf.

Data publikacji

15 września 2020 r.

Jak będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 w WSFiZ?