fbpx

2024

Plik
pdf Uchwała Nr 2.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zaopiniowania zasad sporządzania suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia na wszystkich kierunkach i formach kształcenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 1.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zmiany druku oceny pracy dyplomowej, który stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RK.021.09.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akaemii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy
pdf Uchwała Nr 3.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie określenia arkuszy ankiet dotyczących oceny poszczególnych jednostek organizacyjnych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 2.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących pisania prac dyplomowych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 1.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu Zarządzenia w sprawie prowadzenia i zaliczania seminariów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 9.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w arkuszu hospitacji zajęć oraz protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 8.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu hospitacji zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 7.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 6.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania osób do dokonania oceny jakości prac dyplomowych i praktyk zawodowych za rok akademicki 2022/2023 oraz prac egzaminacyjnych za semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 5.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania tematów prac dyplomowych ustalonych w semestrze letnim (rok akademicki 2022/2023) oraz zimowym w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 4 2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania promotorów do prowadzenia seminariów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 3.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z funkcjonowania Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023
pdf Uchwała Nr 2.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Raportów z funkcjonowania Wydziałowych Komisji ds. Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia” za rok akademicki 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 1.2023/2024 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk stosowanych w Białymstoku

2023

Plik
pdf Uchwała nr 15.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie określenia Harmonogramu hospitacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 14.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramów hospitacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 13.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie określenia terminów ankietyzacji we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
pdf Uchwała nr 12.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania Zarządzenia nr RK.021…...2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia ……………. 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury służącej zapewnieniu jakości kształcenia, doskonalenia oraz szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 11.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów dla kierunku marketing cyfrowy, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonego we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała nr 10.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 9.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania osób powołanych do dokonania oceny jakości dokumentacji po odbytych praktykach zawodowych w roku akademickim 2021/2022 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 8.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania osób powołanych do dokonania oceny jakości prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych za rok akademickim 2021/2022 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 7.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania osób powołanych do dokonania oceny jakości prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych za rok akademicki 2021/2022 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 6.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania list promotorów do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym i letnim na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała nr 5.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022
pdf Uchwała nr 4.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki
pdf Uchwała nr 3.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Zarządzania w Filii w Ełku
pdf Uchwała nr 2.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Nauk Ekonomicznych
pdf Uchwała Nr 1.2022/2023 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu prac Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2022/2023

2022

Plik
pdf Uchwała nr 21.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania pytań na egzamin studentom Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, którzy przystąpią do złożenia egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2022/2023
pdf Uchwała nr 20.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie określenia terminów ankietyzacji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w semestrze letnim roku akademickiego 2021/202
pdf Uchwała nr 19.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 18.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo państwa prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 17.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 16.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 15.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
pdf Uchwała nr 14.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu;
pdf Uchwała nr 13.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania zmian do Uchwały Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzenia w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021
pdf Uchwała nr 12.2021_2022 z 14_03_2022
pdf Uchwała nr 11.2021_2022 z 14_03_2022
pdf Uchwała nr 10.2021_2022 z 14_03_2022

2021

Plik
pdf Uchwała nr 8.2021_2022 z 17_12_2021
pdf Uchwała nr 7.2021_2022 z 17.12.2021
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 9 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 10 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 11 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 12 z 12 marca 2021 r.
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 1 z 28 października 2021 r
pdf Uchwała UKds.ZiDJK nr 2 z 28 października 2021 r
pdf Uchwała nr 1.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia Procedury weryfikacji prac dyplomowych wraz z dokumentacją egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Uchwała nr 2.2021/2022 Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia Procedury weryfikacji prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych na kierunkach, poziomach i formach studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2020

Plik
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 31 stycznia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 24 czerwca 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 12 października 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 2 z 12 października 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 3 z 3 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 4 z 10 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 5 z 10 grudnia 2020
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 6 z 10 grudnia 2020

2019

Plik
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 1 z 19 listopada 2019
pdf Uchwała UKdsZiDJK Nr 2 z 19 listopada 2019