fbpx

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zwana dalej Biblioteką WSFiZ, pełni funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, a także jest biblioteką o charakterze publicznym działającą zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz Statutem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

 1. W celu określenia zasad udostępniania zbiorów Biblioteki WSFiZ, w Uczelni wprowadza się Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem.

 

§ 2.

Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WSFiZ podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 3.

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki WSFiZ jest bezpłatne. Czytelnik jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wydaniem karty bibliotecznej, wykonaniem wydruków komputerowych i innych. Szczegółowe zasady i wysokość pobieranych opłat reguluje odrębne Zarządzenie Rektora.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
 • na miejscu w czytelni;
 • przez wypożyczanie;
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe.
 1. Korzystający ze zbiorów Biblioteki WSFiZ zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów porządkowych Biblioteki WSFiZ.
 2. Korzystający ze zbiorów Biblioteki WSFiZ ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im obiektów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych pozycji.
 3. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła, czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, Dyrektor Biblioteki ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki WSFiZ (np. wyznacza do odkupienia inne dzieło).
 4. Do zamawiania dzieł z magazynów do czytelni i wypożyczalni używa się specjalnych formularzy (rewersów), które powinny być dokładnie i czytelnie wypełnione. Rewers podpisuje użytkownik osobiście.
 5. Księgozbiory podręczne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni.

 

Rozdział II

Korzystanie na miejscu

§ 4.

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym Biblioteki WSFiZ, po wpisaniu się na listę ewidencji.
 2. Przed wejściem do czytelni należy okrycia wierzchnie, torby i plecaki pozostawić w szatni. Używanie telefonów komórkowych we wszystkich agendach Biblioteki jest zabronione.
 3. Książki wystawione na półkach w wolnym dostępie można brać samodzielnie i po wykorzystaniu odłożyć na wózek.
 4. Zamówienie na książki z magazynu do czytelni składa się na prawidłowo wypełnionym rewersie.
 5. Po otrzymaniu materiałów należy pozostawić bibliotekarzowi dyżurującemu odpowiedni dokument (legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dowód osobisty a w przypadku cudzoziemców – paszport).
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia bibliotekarzowi dzieła wynoszonego poza teren czytelni.
 7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej.
 8. Bieżące numery czasopism są wyłożone w czytelni. Na czasopisma z lat ubiegłych oraz wcześniejsze z danego roku a także na zbiory specjalne należy złożyć zamówienie.
 9. Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.
 10. Zeszyt uwag i wniosków czytelników znajduje się u bibliotekarza dyżurującego.

 

Rozdział III

Wypożyczenia miejscowe

§ 5.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać:
 • studenci i pracownicy Uczelni;
 • osoby pełnoletnie spoza Uczelni zainteresowane księgozbiorem naukowym, pod warunkiem, iż jest wystarczająca liczba egzemplarzy danego tytułu dla studentów oraz pracowników
 1. Konto czytelnika zakłada się na podstawie dokumentu potwierdzającego podjęcie i kontynuację studiów w Uczelni, po wypełnieniu deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu.
 2. Do wypożyczenia uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie ważnej legitymacji studenckiej – dla studentów lub zaświadczenia o zatrudnieniu w Uczelni – dla pracowników Uczelni. Osobom spoza Uczelni kartę zakłada się na podstawie dowodu osobistego. Osoby te zobowiązane są do wniesienia opłaty w formie kaucji w wysokości ustalonej przez dyżurnego bibliotekarza, odpowiadającej aktualnej wartości wypożyczonego dzieła.
 3. Studenci posługujący się legitymacją elektroniczną nie otrzymują dodatkowej karty bibliotecznej. Legitymacja elektroniczna po dokonaniu zapisu jest jednocześnie kartą biblioteczną.
 4. Karta biblioteczna jest ważna przez okres studiów lub pracy w Uczelni.
 5. Karty bibliotecznej nie można odstępować innym osobom. W przypadku zagubienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt bibliotekarzowi dyżurującemu i wykupić nową kartę biblioteczną.
 6. Czytelnicy otrzymują dzieła tylko za okazaniem karty bibliotecznej, ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu w Uczelni. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła.
 7. Liczba książek wypożyczonych jednocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 5 dzieł. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki WSFiZ udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.
 8. Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres dwóch tygodni. Zbiory specjalne, do których zaliczamy: kasety magnetofonowe, kasety video oraz CD-romy – na okres 7 dni. Osobom spoza Uczelni wypożycza się 2 dzieła (po wpłaceniu kaucji). W razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu dzieł. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się do wypożyczalni z wypożyczonymi książkami. Prolongaty można dokonać dwukrotnie pod warunkiem, że nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 9. Biblioteka WSFiZ pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła. Wysokość opłaty reguluje odrębne zarządzenie Rektora WSFiZ.
 10. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.
 11. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę do pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki WSFiZ na czas określony lub całkowicie.
 12. W razie zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany:
 • zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać wpłaty w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki
 • w razie zniszczenia – zwrócić koszty oprawy lub konserwacji dzieła.
 1. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki WSFiZ.
 2. Studenci kończący lub opuszczający Uczelnię, będący czytelnikami Biblioteki WSFiZ, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki WSFiZ.
 3. W przypadku nieuregulowania należnych opłat lub nie zwrócenia wypożyczonych wydawnictw Biblioteka WSFiZ będzie dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.

 

Rozdział IV

Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe

§ 6.

 1. Biblioteka WSFiZ umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
 • nauczycielom akademickim Uczelni;
 • studentom Uczelni dla określonych prac.
 1. Biblioteka WSFiZ sprowadza materiały biblioteczne, których nie posiadają biblioteki białostockie (jednorazowo 4 pozycje) na okres jednego miesiąca. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu w czytelni.
 2. Biblioteka WSFiZ udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego z następującymi bibliotekami:
 • naukowymi krajowymi i zagranicznymi;
 • pedagogicznymi wojewódzkimi i publicznymi wojewódzkimi z terenu Polski Północno-Wschodniej.
 1. Wypożyczenie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
 • gazet i innych czasopism;
 • aktualnie obowiązujących podręczników;
 • dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji;
 • zbiorów specjalnych (kaset dźwiękowych, video, CD-romów).
 1. Biblioteka WSFiZ każdorazowo zastrzega sobie prawo do decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń bibliotecznych i zamiejscowych.

 

Rozdział V

Czytelnia multimedialna

§ 7.

 1. Stanowiska komputerowe w czytelni multimedialnej zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych studentom i pracownikom Uczelni.
 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się na listę odwiedzin. Osoby nie posiadające legitymacji elektronicznej uzyskają kartę dostępu do komputera po pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi 1 godz.
 3. Użytkownicy czytelni multimedialnej zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej, korzystania z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 5. Wszelkie zakłócenia w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
 6. W czytelni multimedialnej użytkownicy zachowują ciszę. Nie wolno spożywać posiłków. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw oraz obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz może poprosić o opuszczenie czytelni.
 8. Za wydruki komputerowe na drukarce sieciowej pobiera się opłatę. Wysokość pobieranych opłat reguluje odrębne Zarządzenie Rektora.

 

Rozdział VI

Udostępnianie prac dyplomowych i magisterskich przechowywanych
w zbiorach specjalnych Biblioteki WSFiZ

§ 8.

 1. Prawo do korzystania z prac dyplomowych i magisterskich posiadają:
  • samodzielni pracownicy naukowi Uczelni;
  • osoby piszące prace habilitacyjne – na podstawie pism dziekanów wydziałów;
  • osoby piszące prace doktorskie – na podstawie pism promotorów;
  • pomocniczy pracownicy naukowi – na podstawie pism kierowników katedr.
 2. Z prac dyplomowych i magisterskich można korzystać tylko na miejscu w czytelni.
 3. 3.Studenci nie mogą korzystać z prac objętych niniejszym Regulaminem.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży
  w kompetencji Dyrektora Biblioteki WSFiZ. Od decyzji Dyrektora Biblioteki WSFiZ przysługuje odwołanie do Rektora.
 3. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością informacyjno-usługową Biblioteki WSFiZ można zgłaszać ustnie lub pisemnie Dyrektorowi Biblioteki.