fbpx

„Transformacja rynku energii w Polsce na podstawie doświadczeń i planów Grupy ENEA” (ADP 18.03.22)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (18.03.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Transformacja rynku energii w Polsce na podstawie doświadczeń i planów Grupy ENEA”, który poprowadzi Cezary Ołdakowski – Prezes Zarządu Enea Ciepło sp. z o. o.

O PRELEGENCIE

Cezary Ołdakowski jest absolwentem Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Studia doktoranckie ukończył w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw.

Posiadając kierunkowe wykształcenie zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym, rozwijając sprzedaż firmy zaopatrującej rolników w środki do produkcji rolnej. Przez osiem lat zatrudniony był w administracji, odpowiadając za wdrażanie programów rozwoju regionalnego finansowanych ze środków krajowych i UE w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych wdrażając programy rozwoju regionalnego finansowe ze środków krajowych i UE, nadzorując jednostki wojewódzkie oraz współpracując z gminami i powiatami.

Pełnił również funkcję w Radach Nadzorczych m.in. Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Agencji Rozwoju Regionalnego czy Banku Spółdzielczego.

Przed objęciem funkcji Prezesa Enea Ciepło sp. z o.o. pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu ZZZ „Euro-Sokółka sp. z o.o. odpowiadał za bieżące zarządzanie firmą zagospodarowującą odpady i nadzorował budowę nowego zakładu oraz Prezesa Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, kierował instytucją zajmującą się kształtowaniem rozwoju regionalnego oraz wsparciem przedsiębiorczości poprzez dystrybucję środków UE, realizacje projektów unijnych, prowadzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego oraz Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Obecnie jako Prezes Enea Ciepło sp. z o.o. nadzoruje pracę Elektrociepłowni Białystok, która stoi przed wyzwaniem budowy nowego źródła wytwórczego oraz nadzoruje bieżącą pracę spółki, której działalność realizowana jest na dwóch subrynkach o różnej charakterystyce w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej w skojarzeniu – ogólnokrajowym, a przez to w dużej części przy podobnych uwarunkowaniach jak elektrownie systemowe oraz w zakresie wytwarzania ciepła (para, woda), jego dystrybucji i sprzedaży – lokalnym, a zarazem podlegającym regulacjom w zakresie taryfowania.

Data publikacji

16 marca 2022 r.

„Transformacja rynku energii w Polsce na podstawie doświadczeń i planów Grupy ENEA” (ADP 18.03.22)