Od roku 1998/99 nasza uczelnia umożliwia swoim studentom odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i  aktywności obywatelskiej.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/

ERASMUS + BOGACTWO MOŻLIWOŚCI

Projekty mobilności studentów mają  wspierać zdolność do zatrudnienia, włączenie społeczne, aktywność obywatelską, innowacje i zrównoważenie środowiskowe w Europie i poza jej granicami przez zapewnienie studentom wszystkich kierunków i cyklów studiów możliwości studiowania lub szkolenia za granicą w ramach studiów.

Cele działania:

 • umożliwienie studentom poznania różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów w kontekście europejskim i międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności przekrojowych studentów, takich jak komunikacja, znajomość języków, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;
 • rozwijanie przyszłościowych umiejętności studentów, takich jak umiejętności cyfrowe, które umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;
 • umożliwienie rozwoju osobistego, obejmującego np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i pewność siebie.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ !

Studenci

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Studenci mają możliwość wyjazdu na praktykę. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. W miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów.

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

Każdy student zarejestrowany na studiach I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych.
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.
Student powinien ubiegać się o wyjazd na praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem jego studiów.

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach programu). Studenci naszej uczelni wyjeżdżają najczęściej na 2-3 miesiące w okresie wakacyjnym.

UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus+ na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).

DO JAKICH INSTYTUCJI MOŻNA WYJECHAĆ NA PRAKTYKĘ?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki.
W tym celu mogą korzystać z ofert umieszczanych na stronie Erasmusintern https://erasmusintern.org/

W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być:

 1. Każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:
  – publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo;
  – organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  – ambasada lub urząd konsularny wysyłającego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem;
  – partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  – instytut badawczy;
  – fundacja;
  – szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie);
 2. organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 3. instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 4. instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerami z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności.

Praktyka nie może być realizowana w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pl); organizacjach zarządzających programami UE (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie Erasmus+ powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą, pokój 23 B.

Terminy składania dokumentów:
I-do 30 marca,
II-do 15 października.

Formularz aplikacyjny dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA:

 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym będzie się posługiwał student w trakcie praktyki,
 • opinia Dziekana,
 • zdjęcie,
 • pismo z instytucji przyjmującej na praktykę potwierdzające gotowość przyjęcia studenta w danym terminie,
 • dokument potwierdzający przynależność do grupy z mniejszymi szansami studentów otrzymujących stypendium socjalne lub studentów z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy ustalonymi na mocy zarządzenia Rektora.

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY NA WYJAZD I CO DALEJ ?

 „Training Agreement”. Jest to dokument precyzujący program praktyki w instytucji przyjmującej oraz sposób jej uznania.  W celu przygotowania dokumentu skontaktuj się z instytucją przyjmującą oraz skonsultuj się z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+  w naszej uczelni.
Koordynator Wydziałowy:
Wydział Nauk Ekonomicznych – dr Anna Iwacewicz-Orłowska, prof. WANS
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki – dr Anna Kienig

Skorzystaj z Erasmus App https://erasmusapp.eu/ Erasmus App jest elementem nowej inicjatywy, której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem na Erasmusa. Studenci dzielą się także informacjami i swoimi doświadczeniami z którymi warto się zapoznać.

Zaplanuj podróż i zakwaterowanie. Sprawdź jak najlepiej dojechać do kraju docelowego, zapoznaj się z możliwościami zakwaterowania. Warto sprawdzić też co polecają studenci, którzy już wyjeżdżali do danego kraju.

Ubezpieczenie. Uczestnik wymiany musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowym jest ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zalecanym jest też posiadanie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Zakres ubezpieczenia może też zależeć od specyfiki praktyki lub wymagań instytucji przyjmującej.  Za wybór ostatecznego zakresu oraz zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny Uczestnik. We właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazdu do kraju UE).

Testy i kursy językowe Online Language Support. Studenci zakwalifikowani na wyjazd podlegają testom biegłości językowej. Mogą też uczestniczyć w kursie online, który wzmocni ich kompetencje językowe (z języka testu lub/i języka kraju przyjmującego).

Umowa. Przed wyjazdem student podpisuje umowę, w której określony jest czas trwania praktyk, wysokość przyznanego wsparcia finansowego oraz warunki wyjazdu. Do sporządzenia umowy niezbędne są dane dotyczące konta bankowego.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady Programu Erasmus+ w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Studenci „z mniejszymi szansami” 

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, ma możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

WYJAZDY NA STUDIA

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd na część studiów za granicę, do wybranej uczelni partnerskiej.
Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

Każdy student zarejestrowany na studiach I stopnia i II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, który ukończył pierwszy rok studiów. Powinien on znać język, w którym są prowadzone zajęcia w wybranej uczelni partnerskiej na tyle, żeby móc w nich aktywnie uczestniczyć.
W zakwalifikowaniu się na wyjazd pomaga także wysoka średnia ocen oraz pozytywna opinia Dziekana.
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus). Studenci naszej uczelni wyjeżdżają najczęściej na okres jednego semestru.
UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w Programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie Erasmus+ powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą, pokój 23 B.

Terminy składania dokumentów:
I-do 30 marca,
II-do 15 października.

Formularz aplikacyjny dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA:

 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej,
 • opinia Dziekana,
 • zdjęcie,
 • dokument potwierdzający przynależność do grupy z mniejszymi szansami studentów otrzymujących stypendium socjalne lub studentów z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Dziekana w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy ustalonymi na mocy zarządzenia Rektora.

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY NA WYJAZD I CO DALEJ?

Zgłoszenie w uczelni partnerskiej. Każda z uczelni partnerskich ma własną procedurę rejestracji studentów Erasmusa – może to być rejestracja online lub formularze zgłoszeniowe do wypełnienia i wysłania pocztą.

Skorzystaj z Erasmus App https://erasmusapp.eu/ Erasmus App jest elementem nowej inicjatywy, której celem jest ułatwienie studentom wszelkich procedur związanych z wyjazdem na Erasmusa. Studenci dzielą się także informacjami i swoimi doświadczeniami z którymi warto się zapoznać.

„Learning Agreement”. Jest to dokument precyzujący, jakie przedmioty student ma zaliczyć w czasie studiów w zagranicznej uczelni będący też podstawą (obok Transcript of records) uznania okresu studiów. Sprawdź jakie przedmioty oferuje uczelnia przyjmująca i skonsultuj się z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+  w naszej uczelni.

Wypełnij OLA Online Learning Agreement https://learning-agreement.eu/

Koordynator Wydziałowy:
Wydział Nauk Ekonomicznych – dr Anna Iwacewicz-Orłowska, prof. WANS
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki – dr Anna Kienig

Zaplanuj podróż i zakwaterowanie. Informacje o zakwaterowaniu student zazwyczaj dostaje od uczelni partnerskiej. Najczęściej uczelnie partnerskie proponują studentom zakwaterowanie w swoich akademikach, bądź podają kontakt do instytucji pośredniczących w poszukiwaniu zakwaterowania. Warto sprawdzić też co polecają studenci, którzy już wyjeżdżali do danego kraju.

Ubezpieczenie. Uczestnik wymiany musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Obowiązkowym jest ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowym może być ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zalecanym jest też posiadanie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju. Za wybór ostatecznego zakresu oraz zapewnienie ubezpieczenia jest odpowiedzialny Uczestnik. We właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku wyjazdu do kraju UE).

Testy i kursy językowe Online Language Support. Studenci zakwalifikowani na wyjazd podlegają testom biegłości językowej. Mogą też uczestniczyć w kursie online, który wzmocni ich kompetencje językowe (z języka testu lub/i języka kraju przyjmującego).

Umowa. Przed wyjazdem student podpisuje umowę, w której określony jest czas trwania studiów w zagranicznej uczelni, wysokość przyznanego wsparcia finansowego oraz warunki wyjazdu. Do sporządzenia umowy niezbędne są dane dotyczące konta bankowego.

ILE WYNOSI STYPENDIUM?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Studenci „z mniejszymi szansami” 

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, będzie przysługiwało stypendium z Programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, ma możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

Plik
pdf Erasmus policy statement 2014-2020
pdf Erasmus Policy Statement 2021-2027
pdf Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA131 Wydział Nauk Ekonomicznych
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA131 Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
pdf Zarządzenie zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy Erasmus+
pdf Zarządzenie zasady finansowania wyjazdów studentów, Konkurs KA131 2022
pdf Zarządzenie, zasady finansowania wyjazdów studentów, Konkurs KA131 2021
zip Aplikacja dla studentów wyjeżdżających na STUDIA
zip Aplikacja dla studentów wyjeżdżających na PRAKTYKI
pdf Erasmus w uniwersytecie w Lizbonie
pdf Erasmus w uniwersytecie na Malcie
pdf Erasmus na praktykach w Barcelonie
pdf Erasmus w uniwersytecie w Tampere
pdf Erasmus na praktykach w Hiszpanii
pdf Studia Erasmus+ w Grecji