Od roku 1998/99 nasza uczelnia wspiera mobilność akademicką. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+ jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i  aktywności obywatelskiej.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

PRIORYTETY PROGRAMU ERASMUS+

  • Włączenie i różnorodność,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Środowisko i walka ze zmianą klimatu,
  • Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/

ERASMUS+ BOGACTWO MOŻLIWOŚCI

Projekty mobilności pracowników mają  wspierać pracowników dydaktycznych i administracyjnych  instytucji szkolnictwa wyższego, aby mogli oni wziąć udział w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą, a także pracowników przedsiębiorstw, którzy uczą i szkolą studentów lub pracowników w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania te mogą obejmować zarówno okresy nauczania, jak i szkolenia.

Celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom, w tym pracownikom przedsiębiorstw, nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:

  • dzielili się swoją wiedzą fachową;
  • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
  • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania, jak również umiejętności cyfrowe;
  • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
  • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
  • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.

Ponadto celem jest wspieranie opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania, a także innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania, w tym współpracy online, uczenia się opartego na badaniach naukowych i podejścia opartego na wyzwaniach, aby sprostać wyzwaniom społecznym.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+!

Pracownicy

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Pracownicy uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej (nie może to być wyjazd np. w celu uczestnictwa w konferencji). W szczególności zalecane jest podnoszenie kompetencji cyfrowych czy też zdobywanie nowych innowacyjnych umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania – Training activity to develop pedagogical and/or curriculum design skills.

Pracownicy mogą wyjeżdżać do instytucji partnerskich, z którymi zostały podpisane umowy dwustronne na realizację danego działania. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć wymaga realizacji minimum 8 godzin zajęć (wyjazd na 1 tydzień lub krótszy okres). Dopuszczalne są okresy mobilności od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. W przypadku mobilności dotyczącej państw trzecich okres mobilności to minimum 5 dni. Minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno następujące po sobie.

W ramach mobilności pracowników możliwa jest też realizacja przyjazdów pracowników przedsiębiorstw z krajów uczestniczących w programie (organizacja w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem) do uczelni w celu przeprowadzenia wykładów dla studentów.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 dzień według grup krajów określają zasady Programu Erasmus+ w konkursie na dany rok akademicki. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?

Rekrutacja i kwalifikacja kandydatów odbywa się zgodnie z określonymi zarządzeniem Rektora zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wyjazdy. Kwalifikacji wstępnej kandydata na wyjazd dokonuje jego przełożony, biorąc pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe i/lub dydaktyczne pracownika. Zatwierdzenia kandydatury danego pracownika na wyjazd dokonuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się i składanie dokumentów (podanie rozpatrzone przez przełożonego i Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching/Training) do Działu Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą (p. 23 B).

Dane osób biorących udział  w projekcie mobilności będą przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności dla programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Plik
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA131 Wydział Nauk Ekonomicznych
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA131 Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
pdf Erasmus policy statement 2014-2020
pdf Erasmus policy statement 2021-2027
pdf Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji pracowników na wyjazdy Erasmus+
pdf Zarządzenie, zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2021
pdf Zarządzenie, zasady finansowania wyjazdów pracowników, Konkurs KA131 2022
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Staff Mobility Agreement Teaching
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Staff Mobility Agreement Training
pdf Erasmus+ KA 107 2020 uczelnie partnerskie
pdf KA 107 2020 ogłoszenie o rekrutacji pracowników WSFiZ na wyjazdy do uczelni partnerskich
pdf KA 107 2020 zarządzenie dotyczące rekrutacji i kwalifikacji oraz finansowania wyjazdów pracowników WSFiZ