fbpx

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2/2012

ARTYKUŁY

Małgorzata Frej, NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE A MECHANIZMY OCHRONY KONSUMENTA BANKU

Wojciech Goleński, POMIĘDZY RYNKIEM A MISJĄ SPOŁECZNĄ. Przedsiębiorczość społeczna  – wybrane aspekty funkcjonalne

Ihor Kobushko, Iana Kobushko, THE CURRENT INVESTMENT MARKET OF UKRAINE  IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES 

Nina Krauze, Nina Łapińska-Sobczak, VaR AS A MEASURE OF RISK  OF BANKING SECTOR SHARES

Vaclovas Lakis, SPOSOBY I MECHANIZMY UCHYLENIA SIĘ OD ZAPŁATY NALEŻNEGO PODATKU VAT 

Jolanta Łuczaj, OCENA WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI OBNIŻKI KOSZTÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Ireneusz Miciuła, KONCEPCJA METODY MDR DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Krzysztof Miciuła, METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Jacek Nowak, Robert Sczendzina, ZJAWISKA NA POLSKIM RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Dorota Ostrowska, INSTYTUCJE OCHRONY KONSUMENTA NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 

Wioleta Lidia Pawlik, TRANSFERY FINANSOWE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A POLSKĄ W WARUNKACH CZŁONKOSTWA 

Artur Płoński, SPECYFIKA POTENCJAŁU LUDNOŚCIOWEGO MIAST POSTWOJEWÓDZKICH

Wojciech Popławski, Tomasz Janicki, WYKORZYSTANIE INSTRUMENTU OPCJI REALNEJ NA POTRZEBY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH
Z EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI

Anna Skulimowska, PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT)  NA JEDNOLITYM RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ  

Michał Wachowski, ALIANSE STRATEGICZNE NA RYNKU KASYN W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

MISCELLANEA

Piotr Bernacki, DOSTĘPNOŚĆ DANYCH GEOMETRYCZNYCH W MODELACH IFCXML

Grzegorz Michalski, NON-PROFIT ORGANISATIONS BEST LIQUIDITY STRATEGY

Ludmila Spetsian, STIMULATION OF LABOR  AS A WAY OF SOCIAL BEHAVIOR MANAGEMENT  

DONIESIENIA

Anna Ostrowska, WYMIANA NAUCZYCIELI – ERASMUS. Estonia, Euroacademy w Tallinie

„Przedsiębiorstwo & Finanse” nr 2/2012