fbpx

WPROWADZENIE I CEL KONFERENCJI

Konferencja wpisuje się w ogólny trend analiz i prognoz dotyczących procesów przemian społecznych oraz gospodarczych w regionach, w szczególności dotyczących Polski Wschodniej. Zamierzeniem jej organizatorów jest stworzenie cyklicznego forum wymiany poglądów na temat współczesnych procesów zarządzania i zmian zachodzących w przedsiębiorstwach, gospodarce i sferze społecznej. W warunkach kryzysu ekonomicznego, klimatycznego, czy militarnego szczególnie ważna jest także ocena udziału we współkreowaniu procesów transformacyjnych w gospodarce przez samorządy regionalne i lokalne.

Konferencja będzie się koncentrowała na roli, jaką w tych procesach transformacji gospodarki odgrywa pomoc publiczna. Szeroki zakres tej pomocy łączymy głównie z funduszami unijnymi, ale istotnym jej składnikiem są także środki krajowe. Jest ona definiowana jako dopuszczalne selektywne uprzywilejowanie przedsiębiorstw w zakresie, w którym mechanizmy rynkowe nie są skuteczne. Jej udzielanie następuje poprzez programy i akty prawne, na podstawie których podejmowane są decyzje o przyznaniu wsparcia konkretnym beneficjentom.

Decyzje te są wypadkową nie tylko celów i kryteriów zadekretowanych w prawnych podstawach uruchamiania poszczególnych programów pomocy publicznej. Na uwadze mieć trzeba również sam przebieg dystrybucji tej pomocy oraz aktywność potencjalnych beneficjentów

w jej pozyskiwaniu (przygotowaniu wniosków). Finałem tego procesu jest zbiór przypadków pomocy publicznej – charakteryzowanych przez jej dysponentów, podstawy prawne, cechy beneficjenta (lokalizacja, rodzaj działalności, wielkość, forma prawna), forma i przeznaczenie pomocy. Jest to równocześnie rozwinięta charakterystyka działań, które na wybranym obszarze bez tego wsparcia nie byłyby podjęte.

Pogłębiona analiza zbioru przypadków pomocy publicznej dla beneficjentów z województwa podlaskiego w latach 2005-2023 jest naukowym wyzwaniem podjętym przez organizatorów konferencji. Przy wykorzystaniu bazy SUDOP przeprowadzona została analiza rozkładu przestrzennego i podmiotowego udzielonej pomocy, a jej syntezą jest próba identyfikacji cech, które dzięki otrzymanej pomocy publicznej mogła zyskać gospodarka województwa podlaskiego. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji i będą przedmiotem jej obrad.

TEMATYKA KONFERENCJI

Główne zagadnienia:

• cele i kierunki pomocy publicznej w Polsce
• pomoc publiczna dla przedsiębiorstw z woj. podlaskiego w latach 2005-2023
• geografia pomocy publicznej w województwie
• pomoc publiczna według sekcji PKD
• regionalna pomoc inwestycyjna i wspieranie inwestycji
• wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
• specjalne strefy ekonomiczne
• pomoc szkoleniowa
• pomoc kryzysowa

RADA NAUKOWA

 • prof. dr Anatoliusz Kopczuk przewodniczący
 • prof. dr Edward Hościłowicz – Rektor WANS w Białymstoku
 • dr Bożena Piechowicz – Rektor Akademii Nauk Stosowanych MAZOVIA
 • prof. dr Vesselin Blagoev – Vice-Rector Varna University of Management, Bułgaria
 • prof. dr hab. Roman Sobiecki – Prorektor SGH w Warszawie
 • prof. dr Dorota Sokołowska – Prorektor WANS w Białymstoku
 • prof. dr Anna Iwacewicz-Orłowska – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, WANS w Białymstoku
 • prof. dr Karol Kowalewski – Dziekan Wydziału Zarządzania, filia w Ełku, WANS w Białymstoku
 • prof. dr Yelena Shustova – Kazachski Innowacyjny Uniwersytet Prawa i Nauk Humanistycznych
 • prof. zw. dr hab. Marek Proniewski – Uniwersytet w Białymstoku, WANS w Białymstoku
 • prof. zw. dr hab. Maciej Wiatr – WANS w Białymstoku
 • dr Elżbieta Ambrożej – WANS w Białymstoku
 • mgr Adam Walicki – WANS w Białymstoku

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Marta Dawidziuk – przewodnicząca
 • mgr Tomasz Hrynkiewicz
 • mgr Joanna Kazberuk
 • mgr Ewa Krzycka
 • lic. Joanna Mansour
 • mgr Sylwester M. Pilipczuk

KALENDARIUM

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymagana jest rejestracja online do dnia 10.10.2024 r. (www.wans.edu.pl/konferencja-tre-24)

PARTNERZY:

Podlaski Klub Biznesu
Klub MBA Business WANS

KONTAKT:

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15 – 472 Białystok
tel.+48 85 67 85 838
e-mail: konferencja@wans.edu.pl