fbpx

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
  w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85/67 85 823 e-mail: rektora@wsfiz.edu.pl.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-mail: iod@wsfiz.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe, którymi dysponujemy, przekazują nam Państwo podczas rejestracji na konferencję  Międzynarodową Konferencję Naukową TRANSFORMACJE GOSPODARKI REGIONU. Przedsiębiorstwa w procesie zmian” za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie wsfiz.edu.pl oraz podczas trwania konferencji. Państwa dane osobowe możemy także pozyskać od innych podmiotów/instytucji zgłaszających Państwa do udziału w konferencji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: rejestracji uczestnictwa w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TRANSFORMACJE GOSPODARKI REGIONU. Przedsiębiorstwa w procesie zmian”, organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom/instytucjom, za wyjątkiem podmiotów/instytucji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej) bądź organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w konferencji.