fbpx

„Roczniki Naukowe” nr 11/2015

Teresa Drozdek-Małolepsza, SPORT KOBIET W POLSCE W ŚWIETLE PISMA „PRZEGLĄD SPORTOWY” (1935)

Joanna Baj-Korpak, Ewa Stępień, Edyta Kozłowska, Małgorzata Parafiniuk, Patryk Jurkowski, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIALSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Г. Н. Болбатовский, Л. А. Пирогова, И. И. Климович, Е. В. Тюненкова, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЯЗЕРАЗВОДНЫХ ВАНН 

Elżbieta Barańczuk, Paulina Rosińska, ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA U DZIECI W WIEKU 11-13 LAT W ODPOWIEDZI NA WYSIŁEK KRÓTKOTRWAŁY I DŁUGOTRWAŁY 

В. Г. Ярошевич, Е. А. Масловский, К. З. Соболевски, ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИТМО-СКОРОСТНОЙ СТРУКТУРЫ БАРЬЕРНОГО БЕГА НА 100 МЕТРОВ

Andrzej Soroka, AGRESJA NA PIŁKARSKICH STADIONACH PROBLEMEM WSPÓŁCZESNEGO SPORTU

Małgorzata Ciosmak, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE REJONU LZW – ICH PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW REKREACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH 

„Roczniki Naukowe” nr 11/2015