fbpx

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek.

Wysokość progu dochodu do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

W przypadku wykazania dochodu netto poniżej kwoty 600 zł na członka rodziny wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.

Stypendium socjalne przyznawane jest 2 razy w roku akademickim: na semestr zimowy i semestr letni. 

Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne należy pobrać:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zał. nr 1 , zał. nr 1a
  2. Oświadczenia do wniosku zał. nr 8
  3. Oświadczenie członka rodziny o osiąganiu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zał. nr 6
  4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zał. nr 7
  5. Dołączyć wymagane dokumenty, obrazujące sytuację rodzinną i materialną studenta.
  6. Alternatywnie:

zał. nr 5 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

zał. nr 9 – Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego

zał. nr 10 –  Wniosek studenta o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dla studiów stacjonarnych)

zał. nr 11 – Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej

zał. nr 12 – Zaświadczenie z OPS

WSZYSTKIE AKTYWNE FORMULARZE W FORMACIE DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO PONIŻEJ

„Dokumentowanie dochodu do stypendium socjalnego”

W semestrze letnim studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na semestr zimowy, i których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają Wniosek uproszczony o przyznanie stypendium socjalnego (zał. nr 1a )wraz z Oświadczeniem (zał. nr 8).

W przypadku gdy zmieniła się sytuacja rodzinna lub materialna studenta (np. zmiana liczby członków rodziny studenta, utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do stanu udokumentowanego w semestrze zimowym, należy złożyć pełny wniosek o stypendium socjalne wraz z wymaganymi dokumentami.

Okresem rozliczeniowym potwierdzającym wysokość dochodów w bieżącym roku akademickim jest poprzedzający rok kalendarzowy.

Osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o stypendium socjalne lub składają pełny wniosek, są zobowiązane do złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją obrazującą sytuację rodzinną i materialną studenta.

FORMULARZE W FORMACIE DO POBRANIA

Plik
pdf Załącznik nr 1 Wniosek o stypendium socjalne
pdf Załącznik nr 1a Wniosek uproszczony o stypendium socjalne (składany w marcu - jeśli sytuacja materialna nie uległa zmianie)
pdf Załącznik nr 5 oświadczenie o ryczałcie
pdf Załącznik nr 7 oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej
pdf Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodach niepodatkowanych
pdf Załącznik nr 8 oświadczenie do wniosku
pdf Załącznik nr 9 Wniosek o utratę-uzyskanie dochodu
pdf Załącznik nr 10 Oswiadczenie o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
pdf Załącznik nr 11 oswiadczenie o samodzielnosci finansowej
pdf Załącznik nr 12 Wniosek o zaświadczenie z OPS
pdf Dokumentowanie dochodu do stypendium socjalnego