fbpx

Regulamin

Plik
pdf Regulamin pomocy materialnej dla studentów WANS w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.50.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 31 października 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024

Stypendium socjalne

Plik
pdf Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
pdf Załącznik nr 1a - Wniosek uproszczony o stypendium socjalne (składany w marcu - jeśli sytuacja materialna nie uległa zmianie)
pdf Załącznik nr 5 - Oświadczenie o ryczałcie
pdf Załącznik nr 6 - Oświadczenie członka rodziny o osiąganiu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
pdf Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
pdf Załącznik nr 8 - Oświadczenia do wniosku
pdf Załącznik nr 9 - Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego
pdf Załącznik nr 10 - Wniosek studenta o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dla studiów stacjonarnych)
pdf Załącnzik nr 11 - Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
pdf Załącnzik nr 12 - Wniosek o zaświadczenie z OPS

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Plik
pdf Załącznik nr 2 - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
pdf Załącznik nr 8 - Oświadczenia do wniosku

Zapomoga

Plik
pdf Załącznik nr 3 - Wniosek o zapomogę
pdf Załącznik nr 8 - Oświadczenia do wniosku

Stypendium rektora

Plik
pdf Załącznik nr 4 - Wniosek o stypendium rektora
pdf Załącznik nr 4a - Wniosek uproszczony o stypendium rektora
pdf Załącznik nr 4b - Wniosek o stypendium rektora
pdf Załącznik nr 8 - Oświadczenia do wniosku
pdf Załącznik nr 13 Wykaz polskich związków sportowych