fbpx

2024

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.12.2024 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania osób do dokonania oceny jakości prac dyplomowych i praktyk zawodowych za rok akademicki 2022/2023 oraz prac egzaminacyjnych za semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.5.2024 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.04.2024 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie określenia opisu zajęć lub grupy zajęć, programu nauczania oraz sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się (sylabus) na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku od roku akademickiego 2024/2025

2023

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.55.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, oraz określenia kierunków studiów na które będzie prowadzona rekrutacja z trybie potwierdzania efektów uczenia się i ustalenia limitu przyjęć na te kierunki studiów
pdf Zarządzenia nr RK.021.41.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku jednolitych zasad zapisu studentów na zajęcia lub grupę zajęć do wyboru
pdf Zarządzenie nr RK.021.40.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia promocyjnych opłat za usługi edukacyjne w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.39.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej dla studentów II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
pdf Zarządzenie nr RK.021.37.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian z Zarządzeniu nr RK.021.09.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.32.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.31.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.29.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury służącej zapewnieniu jakości kształcenia, doskonalenia oraz szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.27.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.18.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie utworzenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Filia w Ełku, studiów na kierunku Marketing cyfrowy, na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym
pdf Zarządzenie nr RK.021.17.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie utworzenia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, studiów na kierunku Marketing cyfrowy, na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym
pdf Zarządzenie nr RK.021.15.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Archiwum we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.14.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.09.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.08.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie warunków organizacji, prowadzenia i zaliczania przez studentów wykładów w ramach przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji (wykłady prowadzone przez praktyków – Akademia Dobrych Praktyk) we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.07.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyboru promotora w ramach kierunku, poziomu i formy studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.06.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru języka obcego w procesie rekrutacji na studia wyższe pierwszego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.05.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe w roku akademickim 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.04.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2022/2023
pdf Zarządzenie Nr RK.021.03.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.02.2023Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów
pdf Zarządzenie Nr RK.021.01.2023 Rektora Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku

2022

Plik
pdf Zarządzenie Nr RK.021.01.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w okresie od 26 stycznia do 25 lutego 2022 r.
pdf Zarządzenie Nr RK.021.14.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.13.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.43.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
pdf Zarządzenie Nr RK.021.12.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.08.2022 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, studiów na kierunku Zarządzanie, na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym

2021

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.55.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.20.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2021/2022
pdf Zarządzenie nr RK.021.53.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, oraz określenia kierunków studiów na które będzie prowadzona rekrutacja z trybie potwierdzania efektów uczenia się i ustalenia limitu przyjęć na te kierunki studiów
pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RK.021.37.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 27 września 2021 r.
pdf Zarządzenie Nr RK.021.36.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 dla kształcenia specjalistycznego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.35.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie kształcenia dla Słuchaczy kształcenia specjalistycznego w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.34.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej dla Słuchaczy kształcenia specjalistycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022
pdf Zarządzenie nr RK.021.33.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego dotyczących kandydatów na kształcenie specjalistyczne w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
pdf Zarządzenie Nr RK.021.31.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentowania przebiegu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku z wykorzystaniem Systemie Recto
pdf Zarządzenie nr RK.021.30.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem procedury potwierdzania efektów uczenia się przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.23.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022
pdf Zarządzenie Nr RK.021.31.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białym-stoku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia dokumentacji prze-biegu studiów oraz dokumentowania przebiegu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarzą-dzania w Białymstoku z wykorzystaniem Systemu Recto
pdf Zarządzenie nr RK.021.22.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.16.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białym-stoku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.08.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.09.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.43.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
pdf Zarządzenie nr RK.021.10.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr RK.021.21.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.06.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.05.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zasad sporządzania suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.04.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białym-stoku z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania grup najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.03.2021 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zasad sporządzania odpisu dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2020

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.01.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyboru promotora w ramach kierunku, poziomu i formy studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.02.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku jednolitych zasad zapisu studentów na zajęcia lub grupę zajęć do wyboru
pdf Zarządzenie Nr RK.021.11.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.15.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.20.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.21.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.23.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów składania prac dyplomowych oraz określenia szczegółowych zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia z wykorzystaniem technologii informatycznych w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
pdf Zarządzenie Nr RK.021.24.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.25.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020, oraz określenia zasad zaliczania roku/semestru studiów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19
pdf Zarządzenie Nr RK.021.36.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.41.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.52.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białym-stoku z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomu ukoń-czenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu w Wyższej Szkole Finansów i Za-rządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.55.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białym-stoku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania zespołów do przygotowania Ra-portów samooceny na kierunkach studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Bia-łymstoku oraz Filii w Ełku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.56.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białystoku, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
pdf Zarządzenie Nr RK.021.57.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Bia-łymstoku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RK.021.56.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie prowadzenia za-jęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 oraz funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białystoku, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
pdf Zarządzenie nr RK.021.58.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Bia-łymstoku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk za-wodowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie Nr RK.021.63.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
pdf Zarządzenie nr RK.021.64.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr RK.210.06.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.68.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
pdf Zarządzenie nr RK.021.71.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosków odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.72.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.73.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
pdf Zarządzenie Nr RK.02.77.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2019

Plik
pdf Zarządzenie nr RK.021.29.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 października 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr RK.021.06.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Zarządzenie nr RK.021.41.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Załączniki do Zarządzenia Nr RK.021.41 z 2019
pdf Zarządzenie nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Załączniki do Zarządzenia Nr RK.021.42 z 2019
pdf Zarządzenie nr RK.021.43.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia;
pdf Załączniki do Zarządzenia nr 43 z 2019